Tillatelse til sammenslåing av sparebanker og opprettelse av sparebankstiftelser

Advokatfirmaet Selmer
v/advokat Weyer-Larsen
Postboks 1187 Sentrum
0107 OSLO

Deres ref               
12/1006

Vår ref
12/835 CNO/IRR                                   

Dato
27.06.2012

 

Tillatelse til sammenslåing av sparebanker og opprettelse av sparebankstiftelser

Finansdepartementet viser til søknad 20. januar 2012, hvor det på vegne av Sparebank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank søkes om tillatelse til sammenslåing av de to sparebankene, med Sparebank 1 Hallingdal som overtagende bank. Den sammensluttede banken skal videreføres under navnet Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Det er også søkt om tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken av 21. februar 2012.

Sammenslåingen er basert på den såkalte "Tingvollmodellen". Aktiva og passiva i Øystre Slidre Sparebank overdras til Sparebank 1 Hallingdal. Overdragelsen, samt avviklingen av Øystre Slidre Sparebank og opprettelse av sparebankstiftelsene, skal skje samtidig og i umiddelbar sammenheng, jf. også tidligere saker om sammenslåing. Gjennomføring av sammenslåingen foretas således ved at overdragende bank blir endelig avviklet samtidig med at overtagende bank overtar overdragende banks aktiva og passiva. Den sammenslåtte banken vil deretter konvertere deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, og utstede egenkapitalbevis. Vederlaget for overtagelsen av Øystre Slidre Sparebank fra Sparebank 1 Hallingdal, bestående av nyutstedte egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, overføres til den nyopprettede Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Øystre Slidre Sparebank til Sparebank 1 Hallingdal i samsvar med vedtak truffet i bankenes forstanderskap 19. januar 2012. Tillatelsen omfatter også at Sparebank 1 Hallingdal Valdres kan etablere eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital og utstede egenkapitalbevis, jf. beskrivelse i Hovedavtalens punkt 7.

Vederlag for overdragelsen av Øystre Slidre Sparebank til Sparebank 1 Hallingdal skal bestå av nyutstedte egenkapitalbevis i Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Vederlaget skal overføres til den nyopprettede Sparebankstiftelsen Øystre Slidre. I forbindelse med sammenslåingen vil også Sparebankstiftelsen Hallingdal motta egenkapitalbevis i Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Begge sparebankstiftelsene vil motta et kontantbeløp i forbindelse med sammenslåingen.

Grunnfondskapitalen i Sparebank 1 Hallingdal Valdres etableres ved innskudd fra nåværende grunnfond i de to sparebankene. Andel av innskuddet til grunnfondskapitalen fordeles mellom bankene i samme prosentvise forhold som eierandelskapitalen foredeles mellom bankene. Dette innebærer at Øystre Slidre Sparebanks andel av grunnfondskapitalen vil utgjøre 11,5 prosent og Sparebank 1 Hallingdals andel vil utgjøre 88,5 prosent.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jfr. § 2d-6, jfr. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  • Sparebank 1 Hallingdal Valdres skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de regioner der Sparebank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank har hatt virksomhet.
  • Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre at stiftelsene skal ha til formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 1 Hallingdal Valdres, og at Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal hensynta det distriktet som har bygget opp kapitalen i henholdsvis tidligere Sparebank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank.
  • Sparebank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført. Sparebank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank skal oversende kundeorienteringer til Finanstilsynet for gjennomgang før utsendelse til kundene.

Som følge av at Sparebank 1 Hallingdal er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven, gjøres det oppmerksom på at dersom det skal ytes investeringstjenester ved sparebankens nye filialer, må disse i henhold til verdipapirhandelloven § 9-22 første ledd ha en filialleder som tilfredsstiller kravene i verdipapirhandelloven § 9-9 første ledd.

Finanstilsynet gis kompetanse til å godkjenne vedtektsendringer i Sparebank 1 Hallingdal i forbindelse med sammenslåing av sparebankene, og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen

Øystre Slidres vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
underdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet (ref: 12/1006)