Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har gitt tillatelse til sammenslåing av Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank. Den nye sparebanken skal hete Sparebanken Narvik. Tillatelsen er gitt med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kongelig resolusjon 22. september 1961.

Likelydende brev til
Ankenes Sparebank
Narvik Sparebank

 

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/6012 FM AlB

05.02.2007

 

Søknad om tillatelse til sammenslåing av Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank

Det vises til brev fra Narvik Sparebank og Ankenes Sparebank 27. oktober 2007 med søknad om tillatelse til sammenslutning av de to bankene, samt til brev fra Kredittilsynet 12. desember 2006 med tilrådning i saken.

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank sluttes sammen til Sparebanken Narvik, som vedtatt av bankenes forstanderskap og som gjort rede for i søknaden datert 27. oktober 2006 med vedlegg.

Finansdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på forslaget til endring i sparebankloven § 14 i Ot.prp. nr. 11 (2006-2007), som om det vedtas vil innebære at daglig leder ikke kan være medlem av styret i sparebanken. Det kan etter lovforslaget ikke gis dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet