Tilleggshøyring til havressurslova - sporing av fangst og registrering av mottakarar av fisk i første hand

Høringsfrist 22. desember 2006

Høyringsfrist: 22. desember 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 22. desember 2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Dykkar ref

Vår ref
200601483- /GFD

Dato
31. oktober 2006

Tilleggshøyring til havressurslova - sporing av fangst og registrering av mottakarar av fisk i første hand

Departementet syner til høyringa av NOU 2005: 10 Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar, jf departementet sitt høyringsbrev datert 24. juni 2005.

Det har i høyringa kome forslag om nye føresegner knytt til ressurskontroll. Departementet har funne grunn til å sende desse spørsmåla på høyring til dei mest berørde instansane, jf Utgreiingsinstruksen kapittel 5.5.

Høyringa gjeld eit forslag om å gje ein heimel i havressurslova for å kunne innføre krav til sporing og merking av fisk som styrking av ressurskontrollen etter landing, samt eit forslag om heimel for å kunne innføre krav til registrering av førstehandsmottakarar av fangst. Departementet vil understreke at forslaget gjeld forskriftsheimlar, og ikkje forslag om innføring av konkrete reglar om sporing eller registrering av førstehandsmottakarar. Det vil vi greie ut og sende på eigne høyringar seinare.

Høyringsfristen er sett til 22. desember 2006.

Med hilsen

Jan Fredrik Danielsen
avdelingsdirektør

Gunnar Frogner Dahl
rådgjevar

Høringsnotat (pdf-format)

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL

Vest-Norges fiskesalslag

Rogaland fiskesalgslag

Skagerakfisk

Norges Sildesalgslag

Eksportutvalget for fisk

Sør-Norges Trålerlag

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

WWF Verdens Naturfond

Greenpeace

Sjef Kystvakten

Til toppen