Veiledninger og brosjyrer

Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner: Side 5

Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner

[ linkdoc010011-120003#docForside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkdoc010005-990056#docside 4][ linkintinnledning001side 5][ linkdoc010005-990058#docside 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-990060#docside 8]
[ linkdoc010005-990061#docRen tekstversjon][ linkdoc010005-990062#docVersjon til utskrift]

Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner

Forsvarsgrenenes bidrag og samordnede felleselementer

De ulike grenbidragene til innsatsstyrken skal kunne operere enkeltvis, men må i større grad enn tidligere også kunne operere sammen, i felles operasjoner. Den samlede "Forsvarets innsatsstyrke for internasjonale operasjoner" vil være på over 3500 personell og innbefatte bidrag fra alle forsvarsgrenene samt felleselementer.

Hærens bidrag (omkring 2100 personell)

Reaksjonsstyrker (omkring 1400 personell):1 bataljonsstridsgruppe inneholdende- bataljonsstab, stabs- og støttekompanier- 2 mekaniserte geværkompanier- 1 stormpansereskadron- 1 artilleri samvirketropp- 1 ingeniørtroppNasjonal kontingentsjef med stab og feltsikkerhetslagForsterket nasjonalt støtteelementForsterkningsstyrker (omkring 700 personell):1 stridsvognseskadron med nødvendig logistikk1 pansret oppklaringseskadron1 forsterket ingeniørelement1 artilleribatteri1 militærpolititropp1 transportkontrollelement

Sjøforsvarets bidrag (omkring 440 personell)

1 MTB-skvadron (4 MTBer med støttefartøy, omkring 150 personell)1 fregatt (omkring 130 personell)1 minerydder (omkring 40 personell)1 kommando/støttefartøy (omkring 75 personell)1 ubåt (omkring 20 personell)1 minedykkertropp (omkring 25 personell)

Luftforsvarets bidrag (opp til 1000 personell)

1 jagerflyskvadron F-16 (opp til 420 personell)1 maritimt patruljefly (P-3, opp til 40 personell)2 transportfly (C-130, opp til 115 personell)1 helikopteravdeling (4 Bell 412 SP, opp til 75 personell)1 luftvernavdeling (NASAMS, omkring 350 personell)

SanitetspersonellFelleselementer

- Spesialstyrker (elementer fra Marinejegerkommandoen og Hærens jegerkommando)- Etterretningselementer- Sanitetselementer

Antallet personell i felleselementene er foreløpig ikke klarlagt, men det er her snakk om relativt små avdelinger av meget høy kvalitet.

Nytt konsept for rekruttering og styrkeoppbygging

Tilstrekkelig tilgang på kvalifisert personell har de siste årene vært et økende problem, spesielt for Hæren. Det anbefales derfor at kvalifisert personell som er inne til førstegangstjeneste, tilbys å bruke de tre siste månedene av tjenesten til avdelingsvis samtrening for deltagelse i en gitt del av Hærens innsatsstyrke, som del av en kontraktsperiode på til sammen 27 måneder. I de resterende 24 måneder vil personellet kunne sendes ut på oppdrag, alternativt stå på beredskapskontrakt hjemme. Nøkkelpersonell følger sine soldater gjennom hele perioden, men tjenestegjør ved sine ordinære hjemmeavdelinger i de perioder styrken ikke er samlet. Det anbefalte systemet vil gjøre det mulig å rekruttere personell fra hele Hæren helt opp til niende måned av førstegangstjenesten. Systemet vil også styrke mulighetene for å rekruttere kvalifisert personell fra det sivile liv.

Soldat med kikkertFor at denne ordningen skal kunne fungere må kontraktsgrunnlaget åpne for begrenset forlengelse av "normal" uteperiode. Dette er viktig for å kunne justere vårt løpende engasjement ved en eventuell innsetting av innsatsstyrken på kort varsel. Ordningen vil derfor gjøre det nødvendig med en oppmykning av fredstjenesteloven, både når det gjelder adgang til beordring for lengre uteperioder og med hensyn til kontraktstidens lengde. Det vil også være nødvendig å foreta en mindre justering av arbeidsmiljølovens adgang til permisjon. Regjeringen går inn for at disse oppmykningene blir gjennomført.

For at systemet skal innebære en rimelig grad av forutsigbarhet for personellet så vel som for Forsvaret, må det legges inn begrensninger på total "utetid" og antall "uteperioder". Personell kan ikke sendes ut i en operasjon mer enn to ganger i løpet av kontraktsperioden. Personellet kan heller ikke beordres til lengre uteopphold enn ni måneder per kontingent, totalt 18 måneder for kontraktsperioden.

Når ordningen er fullt operativ, vil den etter regjeringens syn ha flere fordeler:

  • "flerbruk" av personell sikres ved at personell både vil tjenestegjøre ute og stå en periode på beredskapskontrakt
  • samtreningsgraden økes for de aktuelle styrker
  • vi vil både kunne opprettholde et substansielt bidrag ute og sikre evne til å reagere raskt og fleksibelt i en krisesituasjon
  • rekrutteringen sikres i mye større grad enn i dag, både med hensyn til kvantitet, kvalitet og forutsigbarhet.

Tilpasninger og justeringer vil antagelig bli påkrevet etter hvert som man høster erfaringer.

[ linkdoc010011-120003#docForside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkdoc010005-990056#docside 4][ linkintinnledning001side 5][ linkdoc010005-990058#docside 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-990060#docside 8]

Lagt inn 4. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen