Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner: Side 6

Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner

[ linkdoc010011-120003#docForside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkdoc010005-990056#docside 4][ linkdoc010005-990057#docside 5][ linkintinnledning001side 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-990060#docside 8]
[ linkdoc010005-990061#docRen tekstversjon][ linkdoc010005-990062#docVersjon til utskrift]

Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner

Godtgjørelser

Soldater foran tankFor å rekruttere tilstrekkelig personell til den anbefalte innsatsstyrken, er det en forutsetning at den totale økonomiske godtgjørelsen er konkurransedyktig i forhold til samfunnets tilbud for øvrig. Andre faktorer er også viktige: Tjenesten må være lagt opp slik at forsikringsordninger og økonomiske betingelser står i forhold til arbeidsbelastning og risiko, og slik at deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner gir karrieremessig verdi - både i og utenfor Forsvaret. Potensielle søkere må bli godt informert om de muligheter deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner innebærer. Rutinene for utvelgelse, utdanning og oppfølging av tjenestegjørende i innsatsstyrken må være tilfredsstillende.

I tråd med dette anbefaler regjeringen en rekke tiltak av både økonomisk og ikke-økonomisk art. Som nevnt ovenfor skal godtgjøringsnivået i "Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner" til enhver tid være konkurransedyktig. I tillegg går regjeringen inn for at skattefrihet for det aktuelle personellets utenlandstillegg skal bli en fast ordning. Det vil dessuten arbeides med sikte på at det skal bli mulig for berørt personell å akkumulere "utetid" i skatte-, avgifts- og tolløyemed. Det siste innebærer at dagens fordeler forbundet med utenlandsopphold i sammenhengende ett år, skal gjøres gjeldende også for militært personell som må tjenestegjøre i operasjoner i adskilte perioder av kortere varighet - men i sum minst ett år. Dette, sammen med en bonus som utbetales ved kontraktsutløpet, vil fungere som en stimulans for personell til å fullføre hele kontraktsperioden.

Tiltakene vil tilsammen innebære en betydelig økning i det økonomiske godtgjøringsnivået. Regjeringen anbefaler samtidig flere tiltak av ikke-økonomisk art. Disse tiltakene tar sikte på både å øke den karrieremessige verdien knyttet til internasjonal tjeneste og å gjøre slik tjeneste mer hensiktsmessig for personellet.

[ linkdoc010011-120003#docForside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkdoc010005-990056#docside 4][ linkdoc010005-990057#docside 5][ linkintinnledning001side 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-990060#docside 8]

Lagt inn 4. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen