Tilstandsrapport for fagskolene 2014

Fagskolesektoren består av 103 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. I 2014 var det over 16 000 fagskolestudenter, og over 5 500 ble uteksaminert fra en fagskoleutdanning. Det er ganske stor aldersspredning blant fagskolestudentene, halvparten er under 30 år og en fjerdedel er over 36 år

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014
Foto: Gjerholm design

Antall fagskoler

 • I 2014 er det totalt 103 fagskoler som tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt. De offentlige fagskolene utgjør litt under 40 prosent og de private litt over 60 prosent.
 • Over 53 prosent av landets fagskoler holder til i det sentrale Østlandsområdet.

Fagskolenes størrelse

 • Det er mange små fagskoler. 40 prosent av fagskolene har under 50 studenter.

Kun 8 av 103 fagskoler har over 500 studenter.

 • Fagskoler som tilbyr humanistiske og estetiske fag, er ofte minst.
 • Omlag en tredjedel av fagskolestudentene går på fagskoler i Oslo og Akershus.

Fagskolestudenter

 • Det er 16 222 fagskolestudenter i 2014, hvorav 61 prosent menn og 39 prosent kvinner.
 • 47 prosent av studentene går ved offentlige fagskoler – en økning på tre prosentpoeng fra 2013.
 • De offentlige fagskolene har hatt en vekst på i alt 12 prosent i perioden 2012 – 2014, mens studenttallet ved de private har gått noe ned det siste året.
 • På fagområdet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag er 94 prosent av studentene menn, og på fagområdet helse-, sosial- og idrettsfag er det 91 prosent kvinner.
 • Andelen studenter på humanistiske og estetiske fag har gått ned fra 18 prosent i 2012 til 12 prosent i 2014. 

Kandidater og gjennomføring

 • Våren 2014 uteksaminerte fagskolene over 5 500 kandidater, hvorav 55 prosent menn og 45 prosent kvinner. Dette er 577 flere enn våren 2013.
 • 9 prosent av fagskolekandidatene fra våren 2014 har fortsatt sin utdanning ved et universitet eller en høyskole. Til sammenligning har om lag 17 prosent av 2012-kandidatene og 14 prosent av 2013-kandidatene påbegynt en universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Totalt ser vi at bare litt over halvparten av fagskolestudentene som startet sin utdanning i 2011 og 2012 har fullført sine utdanninger.

Opptak

 • Nær 61 prosent av fagskolestudentene er tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 24 prosent på grunnlag av generell studiekompetanse og 9 prosent på grunnlag av realkompetanse. Fem prosent har annen bakgrunn.
 • 11 prosent av fagskolestudentene har bakgrunn fra høyere utdanning.

Utdanningstilbudet ved fagskolene

 • I gjennomsnitt har hver fagskole utdanningstilbud på 1,5 fagområde.
 • 86 prosent av de offentlige fagskoleutdanningene er innenfor tekniske fag, helse- og sosialfag og samferdsels-, sikkerhets- og servicefag.
 • Innenfor humanistiske og estetiske og økonomisk-administrative fag er det mest private tilbud.
 • Antallet utdanningstilbud økte med 22 prosent i perioden 2012–2014.
 • Over halvparten av fagskoleutdanningene er ettårige.
 • De fleste korte fagskoleutdanningene er innenfor økonomiske og administrative fag.

Tilstandsrapport for fagskoler 2014