Tilstandsrapport for høyere utdanning 2013

Tilstandsrapport

De siste ti årene har det blitt 35 000 flere studenter i Norge. Gjennomsnittlig antall studiepoeng avlagt per student har gått opp. Antallet avlagte doktorgrader er doblet på ti år, og forskningspubliseringen per faglige stilling har økt med 60 prosent.

Hovedtendenser i universitets- og høyskolesektoren det siste tiåret:

  • Siden 2003 har det blitt 35 000 flere studenter i Norge. Økningen er størst for helse-, sosial- og idrettsfag, samt økonomisk-administrative fag.
  • Gjennomsnittlig antall studiepoeng avlagt per student av normen på 60 studiepoeng har gått litt opp, fra 43,7 i 2003 til 45,5 i 2012 .
  • Det har vært en dobling både i antallet inn- og utreisende utvekslingsstudenter det siste tiåret. Norske utvekslingsstudenter foretrekker engelskspråklige land, mens det er flest tyske, franske og spanske utvekslingsstudenter som kommer til Norge.
  • Forskningspubliseringen per faglige stilling har økt med 60 %.
  • Antallet doktorgrader fortsetter å vokse. I 2012 ble det avlagt 1461 nye doktorgrader, noe som er en dobling på ti år. 35 % av doktorandene er utenlandske statsborgere.
  • Det var 49 % kvinner blant de som disputerte i 2012 en oppgang på ti prosent-poeng fra 2003. Andelen varierer fra 62 % i medisin til 20 % i teknologifag.
  • Personer med innvandrerbakgrunn utgjør nå 11 % av studentmassen, mot 7 % i 2003. Økningen er størst blant dem med ikke-vestlig bakgrunn.
  • I 2012 var andel midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler 17 %, som er ett prosentpoeng lavere enn året før.
  • Kvinneandelen synker med stigende stillingsnivå blant faglige ansatte. Over halv¬parten av stipendiatene og universitets- og høgskolelektorene er kvinner, men bare én av fire professorer. Blant nytilsatte professorer i 2012 var det 36 % kvinner.

Flere dokumenter:

 
Samlet under lanseringen av tilstandsrapporten. Fra venstre: Nils Magne Killingberg i NSO, fagdirektør i KD Ingvild Marheim Larsen, statssekretær i KD Ragnhild Setsaas og leder i UHR Jan I. Haaland.