Tiltak for å møte terrortrusselen

Tiltak for å møte terrortrusselen

Denne vurderingen er utarbeidet med bagrunn i et mandat fra FD og den er en del arbeidet arbeidsgruppe 2. Analysen til arbeidsgruppe 1 viser at utfordringene for Forsvaret knyttet til forsvar mot terror i første rekke er nasjonale. Årsaken skyldes i først rekke at vi ikke på kort sikt ser ut til å måtte bekjempe terrororganisasjoner på norsk jord. I tillegg vil et norsk bidrag til bekjempelse av internasjonal terror være små i forhold til sentrale aktører som USA og Storbritannia. Til sist vil en økt trussel mot norske interesser, styrker og personell i internasjonal tjeneste ikke by på de største utfordringene fordi truslene vil være av begrenset omfang og avdelingene i hovedsak være en del av et større forband. Arbeidsgruppen har derfor drøftet hvilke tiltak vi bør iverksette for å øke landforsvarets evne til vakthold og sikring, herunder tilintetgjøre/ uskadeliggjøre eksplosiver og ammunisjon som brukes i terrorformål. Dette problemet er belyst fra tre perspektiv; trusselen,landforsvarets evne til å møte trusselen og økonomiske forhold.

Drøftingen har vist at Forsvaret må ha en evne til utvidet vakthold og sikring av egen infrastruktur ut over normal portvakt ved garnisoner og staber. Styrken må være utrustet med en personlig utrusting som er tilpasset oppdraget. Ved økt terrortrussel, eller i etterkant av et anslag, må Forsvaret raskt kunne stille mindre styrker som etter kort tid blir avløst av en robust mobil avdeling. Forsvarets eksplosivryddere (EOD grupper) må tilføres evne til å vedlikeholde tilfredsstillende beredskap. I første rekke bør disse avdelingene bli i stand til å håndtere A(R)BC trusler gjennom tilføring av materiell og kompetanse. Vakt og sikringsavdelinger til støtte for politiet og et økt nivå på vakthold og sikring av militære installasjoner bør finansieres på ordinære måter gjennom forsvarsbudsjettet. Når en aktiviserer en støtte til politiet bør dette dekkes av justis- og politidepartementets budsjett.

Arbeidsgruppen anbefaler at Forsvaret løser et økt behovet for vakthold og sikring av militære installasjoner ved i første rekke å bruke personell inne til førstegangstjeneste. Løsningen forutsetter at Stortinget åpner for 12 måneder tjenestetid for enkelte HV-mannskaper. En rask reaksjonsevne på en forespørsel om støtte til omfattende vakthold og sikring til støtte for politiet bør ivaretas av HV. FIST/H kan i påkrevde situasjoner hvor det er påkrevet med andre kapasiteter avløse HV. HV avdelinger i avgjørende og viktige områder bør utrustes med bedre materiell for egenbeskyttelse, materiell for observasjon i mørke og sambandsmidler i tråd med de utvidede vakt og sikringsoppdragene. Hæren og HV bør tilføres tilfredsstillende personlig utrustning og materiell for å kunne operere i A(R)BC forurensede områder.

EOD kapasiteten bør styrke personlig verneutrustning og materiell for påvisning av A(R)BC stridsmidler. Ingeniøravdelinger og bør oppgraderes for å kunne etablere moderne og effektive rensestasjoner. I tillegg bør det iverksettes tiltak for å øke kompetansen innefor masseødeleggelsesvåpen.