Tiltak for å understøtte norske styrker i multinasjonale operasjoner og Tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningen av terrorisme

Tiltak for å understøtte norske styrker i multinasjonale operasjoner og Tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningen av terrorisme

I forbindelse med vårprp 2002 har AG 5 utredet og anbefalt tiltak for å understøtte norske styrker i multinasjonale operasjoner og tiltak for å forebygge, bekjempe og begrense virkningen av terrorisme. Hovedområdene og anbefalte tiltak er angitt nedenfor:

Tiltak for å understøtte norske styrker i multinasjonale operasjoner:

  • Combat Search and Rescue (CSAR)

På kort sikt er det anbefalt tiltak som omfatter økt utdanning og øving/trening, organisasjonsendringer og materiellanskaffelser. På lang sikt bør nye taktiske transporthelikoptre utstyres og organiseres slik at de tilfredsstiller krav til CSAR.

Tiltak for å forebygge bekjempe og begrense virkningen av terrorisme:

  • ABC

FABCS anbefales flyttet til Rena leir og organisert som utredet ifm St.prp.nr 45 (2000-2001). Det anbefales tiltak for å styrke utdanningsevnen ovenfor relevante sivile og militære etater, bedre EOD tjenesten i Forsvaret, innføre en landsdekkende beredskap for ABC-støtte til sivile myndigheter i fred, opprettholdelse av fagmiljøet i Forsvaret i krise og krig samt forsering av planlagte materiellanskaffelser.

  • Forsvarets sanitetstjenester

Forsvarets sanitetstjenester er under omstilling. Regjeringen har foreslått at Forsvarets sanitetsressurser samles under en felles faglig ledelse, Forsvarets sanitet. Formålet er å gjøre organisasjonen mer effektiv og bedre kvaliteten på tjenestene, særlig ovenfor styrker i utenlandsoppdrag. Opprettelse av et Militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter (MUKS) på Sessvollmoen er sentralt. Det faglige miljøet ved Forsvarets mikobiologiske laboratorium (FML) bør styrkes. Militært medisinsk materiell bør kunne disponeres av sivile myndigheter ved behov i fred.

  • Spesialstyrker

Det anbefales tiltak for å styrke ledelse og logistikkfunksjoner, bedre effekt og gi kortere responstid, bedre utnyttelse av personellets kompetanse og gradvis utvidelse av stillingsrammen. Utstyr og materiell bør sees i sammenheng med funksjonelle behov innen CSAR og antiterror.

  • Interoperabilitet

Effektiv respons på terroranslag vil kreve tett integrering mellom alle samfunnets ledelsesfunksjoner. Det anbefales tiltak for å øke gjennomføring av øvinger med fokus på samband og informasjonssystemer samt større fokus på etterarbeid i form av analyse av kritiske faktorer innen prosess, organisasjon og teknologi. Det anbefales å iverksette tilnærming til nettverksbasert forsvar, inklusiv forskning, utvikling og eksperimentering samt organisatoriske tiltak.