Tolkningsuttalelser vedrørende barnevernloven

Listet etter paragrafer

Lov om barneverntjenester

Tolkningsuttalelser

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde.
§ 1-1. Lovens formål.
§ 1-2. Lovens stedlige virkeområde.
§ 1-3. Hvem loven gjelder for.

Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon.
§ 2-1. Kommunens oppgaver.
§ 2-2. Statlige barnevernmyndigheters organisatoriske inndeling
§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet
§ 2-3a. Særskilte bestemmelser for Oslo kommune
§ 2-4. Forsøksvirksomhet

Kapittel 3. Barneverntjenestens generelle oppgaver.
§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.
§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen.
§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kapittel 4. Særlige tiltak.
§ 4-1. Hensynet til barnets beste.
§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten.
§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.
§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak.
§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.
§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet.
§ 4-8. Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet.
§ 4-9. Foreløpige vedtak etter § 4-8.
§ 4-10. Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling.
§ 4-11. Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov.
§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn.
§ 4-13. Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse.
§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse
§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle.
§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse.
§ 4-17. Flytting av barnet.
§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted.
§ 4-19. Samværsrett. Skjult adresse.
§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.
§ 4-21. Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse.
§ 4-22. Fosterhjem.
§ 4-23. Formidling av fosterhjem.
§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter § 4-24.
§ 4-26. Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke.
§ 4-27. Plasseringsalternativer ved vedtak om særlige tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker, jf. §§ 4-24 og 4-26
§ 4-28. Tiltaksplan

Kapittel 5. Institusjoner.
§ 5-1. Ansvaret for institusjoner for barn
§ 5-2. (Opphevet ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (i kraft 1 jan 2004...
§ 5-3. (Opphevet ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (i kraft 1 jan 2004...
§ 5-4. Inntak i og utskrivning fra institusjon som nevnt i § 5-1
§ 5-5. (Opphevet ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (i kraft 1 jan 2004...
§ 5-6. Samarbeid med institusjoner som hører under andre lover
§ 5-7. Tilsyn.
§ 5-8. Private institusjoner og kommunale institusjoner
§ 5-9. Rettigheter under opphold i institusjon som er omfattet av § 5-1 og private og kommunale institusjoner som er godkjent etter § 5-8
§ 5-10. Generelle krav til institusjoner

Kapittel 6. Generelle saksbehandlingsregler.
§ 6-1. Anvendelse av forvaltningsloven.
§ 6-2. Anvendelse av forvaltningsloven på private institusjoner
§ 6-3. Barns rettigheter under saksbehandlingen.
§ 6-4. Innhenting av opplysninger.
§ 6-5. Klage over barneverntjenestens vedtak.
§ 6-6. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker.
§ 6-7. Taushetsplikt.
§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak.
§ 6-9. Frister og ileggelse av mulkt.
§ 6-10. Politiattest

Kapittel 7. Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda.
§ 7-1. Bruk av fylkesnemnda i barnevernsaker.
§ 7-2. Fylkesnemndas myndighetsområde i barnevernsaker.
§ 7-3. Forberedelse til sak som nevnt i § 7-2 bokstav a til f.
§ 7-4. Barnets talsperson.
§ 7-5. Forberedelse av klagesak som nevnt i § 7-2 bokstav g og h.

Kapittel 8. Ansvaret for å gi hjelp etter loven.
§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar.
§ 8-2. Statlig regional barnevernmyndighets ansvar
§ 8-3. Avgjørelse av tvister
§ 8-4. Ansvaret for å reise sak.

Kapittel 9. Finansiering, egenbetaling.
§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten.
§ 9-2. Foreldres underholdsplikt.
§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet.
§ 9-4. Statlig regional barnevernmyndighets økonomiske ansvar for barneverntjenesten
§ 9-5. Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen
§ 9-6. Statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra en annen region
§ 9-7. Tilskudd fra staten
§ 9-8. Statstilskudd for utgifter til flyktningebarn og asylsøkende barn

Kapittel 10. Lovens ikrafttredelse og overgangsregler.
§ 10-1. Lovens ikrafttredelse.
§ 10-2. Overgangsbestemmelser.
§ 10-3. Oppheving av andre lover.
§ 10-4. Endringer i andre lover.

Diverse uttalelser