§ 6-8 Dekning av utgifter til bistand fra politiet i barnevernsaker

Dato: 11.02.2005

Vi viser til brev av 10. desember 2004 vedrørende ovennevnte. Vi viser videre til vårt brev av 11. desember 1998. Det er ikke foretatt endringer som innebærer en annen ansvarsfordeling enn den som er redegjort for i sistnevnte brev. Dette innebærer at politiet selv er ansvarlig for utgifter de har i forbindelse med bistand til barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-8.