Universell utforming av digitale læremidler

- en samfunnsøkonomisk analyse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Proba i oppdrag åanalysere de samfunnsøkonomiske virkningene av å innføre krav om universellutforming av digitale læremidler.

I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er det krav om universell utforming av IKT-løsninger rettet mot allmennheten. Loven gjelder ikke for opplærings- og undervisningssektoren. Det vurderes nå om unntaket for undervisningssektoren skal oppheves.

Hvis det stilles krav om universell utforming av digitale læremidler vil forlagenes årlige kostnader til læremiddelproduksjon øke. Noe av kostnadene vil kunne dekkes ved reduserte kostnader til tilpasning av læremidler i Statped.

Universell utforming av digitale læremidler (pdf)