Historisk arkiv

Innfører krav om universell utforming av IKT i utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

- Vi ønsker et inkluderende samfunn der alle kan delta på lik linje. Derfor skal nå digitale læremidler i skolen bli tilgjengelige for alle skoleelever og studenter, uavhengig av funksjonsevne, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Regjeringen vil endre regelverket slik at universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren. Det betyr at nettsider, læringsplattformer og digitale læremidler vil kunne brukes av langt flere elever og studenter.

-  Teknologien gir oss mulighet til å skape et mer inkluderende samfunn. Krav om universell utforming kan hjelpe flere gjennom skole og utdanning og ut i arbeidslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Enklere å følge opp barnas skolehverdag
- Alle har rett til utdanning. De nye kravene til design gir skolebarn og studenter lik tilgang til læringsinnhold. De betyr også at foreldre med funksjonsnedsettelser lettere kan følge opp barnas skolehverdag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

En undersøkelse fra Proba viser at universell utforming av IKT i opplæring og utdanning vil føre til at flere tar utdanning, raskere studieprogresjon og mindre behov for individuell tilrettelegging. Universell utforming vil blant annet hjelpe elever og studenter med lese- og skrivevansker og  med ulike kognitive funksjonsnedsettelser. 

Innfører frist
Regjeringens beslutning betyr at eksisterende IKT-løsninger i opplærings- og utdanningssektoren må bli universelt utformet innen 1. januar 2021. For nye løsninger inntrer plikten til universell utforming 12 måneder etter at lovendringen trer i kraft.

De norske tilgjengelighetskravene er unike internasjonalt fordi kravene ikke bare retter seg mot offentlige, men også private løsninger som retter seg mot allmennheten, for eksempel nettbutikker, nettsider, minibanker og billettautomater. 

9. klassingen Mustafa ved Holmlia skole i Oslo, demonstrerer for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner digitale verktøy han bruker på skolen.