Utdir_vedlC_02102000

Styrkeproduksjon

Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av oblt Bjørn Ganger, FD III.

Medlemmer:

 • Rådg Torkel Brekke FD II
 • Oblt Iver TokstadFD II
 • Maj Tommy RanumØR
 • Orlkapt Per Anders BakkeSST
 • Maj Tor Arvid StrandVærnes flystn
 • Ob Jan EideHVST
 • Oblt Kjell EnbergetHVSKD
 • Oblt Rolf ThronæsHV 12

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene personell, materiell, økonomi og operative forhold.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

 • Oppretting, organisering og lokalisering av ett skolesenter for HV på Værnes, herunder:
 • samling og relokalisering av Heimevernets fag- og utdanningskompetanse
 • behov og konsept for grunnutdanning av befal til HV
 • behov og konsept for videreutdanning av befal og spesialister samt utdanning til HV
 • innpassing og lokalisering av befals- og mannskapsutdanning for SHV og LUHV
 • etablering av enhetlig grunnutdanning for vernepliktig mannskap til HV
 • Avvikling av virksomhet ved HV-skolene på Torpo og Dombås, og virksomheten på Kongsvinger og Kvenvikmoen
 • Planlegging, ledelse, støtte og oppfølging av utdanning og øving på område- og avsnittsnivå.
 • 0-alternativet og alternativ lokalisering til Evjemoen skal vurderes.

3 Spesielle forutsetninger

Ved lokalisering av skolesenteret til Værnes skal virksomheten primært kraftsamles til området for nåværene flystasjon/rekruttskole.

Utdanningen til SHV forutsettes fortsatt samlokalisert med et maritimt miljø.

Lov av 17 juli 1953 nr. 28 – Heimevernsloven.

4 Koordinering

Arbeidet koordineres med arbeidsgruppe 1, 4 og 5.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.