Utdir_vedlK_02102000

Retningslinjer for arbeidsgruppenes anbefalinger

Arbeidsgruppene skal analysere de respektive oppdrag og presentere analysen for koordineringsgruppen innen 15. september 2000. Arbeidsgruppene skal innenfor samme frist også presentere en komplett milepelsplan for utredningsarbeidet, inkludert anbefaling med hensyn til dato for ferdigstillelse av utredninger/delutredninger til koordineringsgruppen. Analysen skal med utgangspunkt i anbefalingene i FS 2000 og FPU, og under hensyn til oppdragene til andre arbeidsgrupper, omfatte en redegjørelse for realistiske lokaliseringsalternativer hvor dette er aktuelt. En anbefaling av aktuelle alternativer skal presenteres for Koordineringsgruppen. Oppdragene stadfestes ved behandling i Beslutningsgruppen.

I det følgende beskrives oppbygging og hovedinnhold i dokumenter som skal inngå i anbefalingene fra arbeidsgruppene som oversendes Koordineringsgruppen. Retningslinjene er ment å dekke behovet i forbindelse med vedtakssaker som skal legges frem for Stortinget, men skal i tillempet form også nyttes for andre saker.

Innledning

 • anbefalingens hensikt og grunnlag
 • innhold (evt sammendrag).

Grunnlag

 • bakgrunn, historie, fakta, status og nåværende organisering
 • hensikt og mål
 • forutsetninger, avgrensninger, definisjoner
 • sammenheng med tidligere vedtak, planer, overordnede målsettinger
 • alternativer som er vurdert.

Anbefaling

Kortfattet og klar beskrivelse av anbefalt løsning med angivelse av tidspunkt for gjennomføring.

Begrunnelse

Utredningene skal gjennomføres ned til en detaljeringsgrad slik at en kan redegjøre for de administrative og økonomiske konsekvenser for alternativer og anbefalinger. Utredningene skal inneholde konsekvenser, drøfting, avveininger, konklusjoner mht etterfølgende forhold

(evt med henvisninger til vedlegg).:

 • forslag til fremtidig organisering og oppgaver
 • faglig grunnlag og forutsetninger for ny organisasjon
 • styring og ledelse
 • personell som berøres:
 • antall innen kategori (militære stillingsinnehavere herunder yrkes, åremål, engasjert, plikttjeneste
 • antall sivile stillingsinnehavere herunder innenfor/utenfor rammen og midlertidig tilsatt)
 • antall som pendler (alle kategorier personell) og til hvilke kommuner.

Årsverksrammen pr 1. september 2000 skal danne basis for utredningene.

 • EBA, herunder behov for nybygging, ombygging/tilpasning av eksisterende bygg og anlegg, arealutvidelser, utrangering og avhending av eksisterende, etc (sjekklister for registrering av EBA-behov, muligheter, begrensninger og risiki vil bli gitt av Kompetansegruppe EBA
 • økonomi, herunder nåverdiberegninger, graden av usikkerhet i anslag. Det skal i tillegg opp-lyses om lokalt konsum tilknyttet EBA (evt erfaringstall) og lokalt konsum tilknyttet annet (evt erfaringstall)
 • eventuelle operative konsekvenser, herunder allierte forpliktelser
 • evt sammenheng med andre utredninger i øvrige arbeidsgrupper.

Sammendrag

Inkludert helhetlig vurdering.

Ikke anbefalte løsninger

 • Alternativ(er)
 • beskrivelse
 • konsekvenser mht forhold omtalt under "Begrunnelse" (vurdering, avveininger)
 • begrunnelse for hvorfor forkastet.

Samlede økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet fremstilling av konsekvenser for de sakene som er fremmet i anbefalingen. Skal omfatte de samme punkter som beskrevet for den enkelte sak ovenfor, eventuelt i tillempet form. Sammendrag av usikkerhetsbetraktninger på relevante områder.

Følgende vedlegg skal fremsendes:

Aktuelle utredninger og innstillinger som belyser grunnlaget for vurderingene og understøtter den videre behandling. Grunnlag for økonomiberegningene skal også vedlegges.