Utkast til ny overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på ferger i såkalte korte ruter mellom Sverige og Norge

Resultat : Resultat : Forskriftsendring 08.05.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/5989 SA FR/KR

6.09.2001

Utkast til ny overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på ferger i såkalte korte ruter mellom Sverige og Norge - endring av forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reisegods m.v. § 6 - høring

Det norske og det svenske finansdepartement har utarbeidet et utkast til en ny overenskomst mellom Sverige og Norge. Overenskomsten gir utfyllende regler om proviantering av ubeskattede (tax-free) varer for salg om bord på ferger i såkalte korte ruter mellom Norge og Sverige. Utkastet til overenskomst forutsetter endring av forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reisegods m.v. § 6. Utkast til overenskomst og forskriftsendring sendes nå på høring.

Finansdepartementet tar sikte på at overenskomsten og forskriftsendringen skal tre i kraft fra 1. juni 2002 og ber om at eventuelle merknader er mottatt innen 15. november 2001.

Bakgrunn:

Finansdepartementet anser at fergeselskaper per i dag ikke likebehandles i forhold til muligheten for å proviantere ubeskattede varer for salg ombord på såkalte korte ruter mellom Norge og Sverige. Saken ble presentert i Revidert nasjonalbudsjett 2000. Finanskomiteen sluttet seg til at forskjellsbehandlingen var uheldig.

Det norske og det svenske finansdepartement har på denne bakgrunn samarbeidet med sikte på å komme fram til en avtale mellom våre to land for å sikre likebehandling av fergeselskapene.

Nærmere om regelverket:

Den nordiske provianteringsoverenskomsten av 16. desember 1968 mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige (heretter DNP) regulerer nærmere i hvilken utstrekning fergeselskapene kan proviantere ubeskattede varer til salg og servering av passasjerer på passasjerfartøy som går i regulær rutetrafikk mellom avtalepartene.

Bakgrunnen for overenskomsten var at man ønsket å unngå at ulike provianteringsregler medførte forskyvninger i handelen med skipsforsyninger mellom landene og også en bedre kontroll med innførselen av høyt beskattede varer fra passasjerfergetrafikken.

DNP skiller mellom korte og lange ruter, slik at det trekkes en linje mellom Risør og Lysekil. Ferger som går mellom norske og svenske havner innenfor dette området anses som korte ruter. Definisjonen er lagt til grunn både av norske og svenske myndigheter, og fremgår av forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet på reiseutstyr og reisegods nr. 12 (reisegodsforskriften) § 6 nr. 1 femte ledd. Ferger som går mellom havner utenfor dette området anses som lange ruter.

Passasjerferger som trafikkerer på korte ruter kan kun proviantere toll- og avgiftsfritt med tobakksvarer og sjokolade- og sukkervarer for salg til passasjerer, mens ferger som trafikkerer lange ruter i tillegg kan proviantere med bl.a. alkoholholdige drikkevarer.

Dispensasjon til Color Scandi Line (heretter CSL)

I 1987 ble det gitt en dispensasjon til CSL for trafikk mellom Sandefjord og Strømstad. Det ble i den forbindelse inntatt følgende dispensasjonsbestemmelse i reisegodsforskriften § 6 nr. 1 sjette ledd.

Finans- og tolldepartementet kan gjøre unntak for særskilte fartøysruter slik at rutene blir å anse som lange.

Tillatelsen til CSL innebærer et unntak både fra reisegodsforskriften og DNP, og måtte derfor bli gitt etter vedtak i både den norske og svenske regjering.

Det er ikke gitt tilsvarende dispensasjoner til andre fergeselskaper.

Nærmere om utkastet til ny overenskomst

Norske og svenske myndigheter har utarbeidet en ny overenskomst som skal sikre likebehandling av fergeselskapenes rett til å proviantere ubeskattede varer for salg om bord på samme ruter innen en nærmere definert sone.

Formålet med den nye avtalen er først og fremst å sikre likebehandling av fergeselskapene på de samme rutene. Finansdepartementet forutsetter imidlertid også at fergerutene skal kunne avlaste noe av tungtrafikken.

Det fremgår av utkastet til ny overenskomst at grensen mellom Risør og Lysekil beholdes, slik at alle ruter utenfor denne grensen blir lange, det vil si med adgang til tax free salg slik som i dag. I tillegg etableres det en ny sone fra og med linjen Risør – Lysekil – og inn til og med linjen Sandefjord - Strømstad. I denne sonen tillates det tax free salg på visse vilkår knyttet til helårstrafikk og kapasitet til å frakte gods (lastebiler) etc.

Departementet vil imidlertid ut i fra hensynet til økt grensehandel og provenytap ikke tillate ruter med tax-free (og) salg lenger inn i Oslofjorden. Det svenske finansdepartement ønsker heller ikke dette.

Utkastet foreligger både på norsk og svensk. Det består av 8 artikler i tillegg til en innledning. Avtaleteksten bygger på terminologien/strukturen i DNP. Definisjonene av "proviantering", "korte ruter" og "ubeskattede varer" tilsvarer 1 derfor definisjonene i DNP og det er for øvrig ikke gjort noen realitetsendringer i forhold til denne. Etter Artikkel 5 i utkastet vil DNP gjelde for fartøysruter som gis dispensasjon.

Overenskomsten forutsetter, og skal danne grunnlag for regelverksendringer i Norge og Sverige etter at den er undertegnet.

Nærmere om endring av forskrift 26. mai 1978 nr. 12 om tollfrihet for reisegods m.v. § 6 (reisegodsforskriften) - forholdet til overenskomsten

Reisegodsforskriften § 6 regulerer i dag ikke bare den reisendes adgang til toll- og avgiftsfritt å bringe med seg reiseutstyr og reisegods inn til Norge, men også fergeselskapers rett til å proviantere varer for toll- og avgiftsfritt salg om bord.

Finansdepartementet foreslår på denne bakgrunn en forskriftsendring som bygger på innholdet i utkastet til avtalen mellom Norge og Sverige.

Med hilsen

Tor Lande e.f.

avdelingsdirektør

Fredrik Robsahm

rådgiver

Vedlegg

Gjenpart: Det svenske finansdepartement