Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredndir_vedlC

Styrkeproduksjon
Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av: Oblt Bjørn Ganger FD III

Medlemmer:

  • Rådg Torkel Brekke FD II
  • Oblt Iver TokstadFD II
  • Maj Tommy RanumØR
  • Orlkapt Per Anders BakkeSST
  • Maj Tor Arvid StrandVærnes flystn
  • Ob Jan EideHVST
  • Oblt Kjell EnbergetHVSKD
  • Oblt Rolf ThronæsHV 12

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene personell, materiell, økonomi og operative forhold.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

  • Oppretting, organisering og lokalisering av ett utdanningssenter for HV på Værnes, herunder:
  • samling og relokalisering av våpenskolefunksjonene
  • behov og konsept for grunnutdanning av vernepliktig befal til HV
  • behov og konsept for videreutdanning av vernepliktig befal og spesialister samt utdanning av yrkesbefal til HV
  • innpassing og lokalisering av befals- og mannskapsutdanning for SHV og LUHV
  • etablering av enhetlig grunnutdanning for vernepliktig mannskap til HV
  • Utvikling og vedlikehold av evne til samvirke og samarbeid med forsvarsgrenene, politiet og andre deler av den sivile beredskapsorganisasjon
  • Avvikling av virksomhet ved HV-skolene på Torpo og Dombås, og virksomheten på Kongsvinger og Kvenvikmoen
  • Planlegging, ledelse, støtte og oppfølging av utdanning og øving på område- og avsnittsnivå.
  • 0-alternativet og alternativ lokalisering til Evjemoen skal vurderes.

3 Spesielle forutsetninger

Utdanningen til SHV forutsettes fortsatt samlokalisert med et maritimt miljø.

Lov av 17 juli 1953 nr. 28 – Heimevernsloven.

4 Koordinering

Arbeidet koordineres med arbeidsgruppe 1 og 5 (Territorielle distrikter som del av kommando-strukturen).

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen i hh til egen godkjent milepelsplan.