Utredndir_vedlE

Styrkeproduksjon
Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av Brig Ole Sannes VPV

Medlemmer:

 • Rådg Tor Herman Hagen FD IV
 • Rådg Morten Rognmo FD III
 • reprVPV
 • Kapt Per BergstrømAR
 • Komkapt Arild BreistenSST
 • Maj Jan Harald EriksenLST
 • Oblt Svein AntonsenHV 03
 • Komkapt Arne NessARGUS
 • Ob Per Inge OlsenFO/P
 • reprFRM .

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene økonomi, personell og organisasjon.

2 Oppdrag

Abeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet

 • En sentralisert vernepliktsforvaltning med sesjon utført ved territorielle distrikter (TD), herunder en vurdering og anbefaling av:
 • rulleføring av vernepliktig mannskap
 • rulleføring av vernepliktig befal
 • Organisering av ett sentralisert Vernepliktsverk lokalisert sammen med eller i nærhet av garnison/avdeling som kan gi optimal administrativ støtte
 • Nedleggelse av dagens regionale organisasjon (avdeling Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad)
 • Vurdere nye oppgaver for VPV:
 • lærlingeordning
 • kontroll med frivillige til internasjonal tjeneste
 • innkalling til grunnleggende befalsutdanning (BS/UB)
 • utvidet rekrutteringsvirksomhet, herunder en sammenslåing av VPV og rekrutteringsdelen av FRM.

3 Spesielle forutsetninger

Allerede utført arbeide i ARGUS område ADM, prosjekt 2.3 legges til grunn i utredningen.

Det skal være en felles sentraldatabase (SDB) for all verneplikts- og mobiliseringsforvaltning. Basen skal være til-gjengelig for VPV og styrkeprodusentene. VPV forvalter vernepliktig personell i SDB fra innrullering til fritak/utgåelse av rullene. Styrkeprodusenter forvalter i utgangspunktet stadig tjenestegjørende personell, bestemmer fagkoder, godkjenner OPL/K og skal kunne foreta nødvendige endringer i SDB. VPV er ansvarlig for klassifisering av vernepliktige ved sesjon utført ved TD. Sesjonsoffiserer er underlagt sjef TD.

Informasjonsdelen av FRM forutsettes vurdert i sammenheng med P&I-funksjon i nye FO

4 Koordinering

Arbeidsgruppe 1, 2 og 5, og ARGUS delprosjekt 4.1 (Nye FO).

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen i hh til egen godkjent milepelsplan.