Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredndir_vedlE

Styrkeproduksjon
Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av Brig Ole Sannes VPV

Medlemmer:

  • Rådg Tor Herman Hagen FD IV
  • Rådg Morten Rognmo FD III
  • reprVPV
  • Kapt Per BergstrømAR
  • Komkapt Arild BreistenSST
  • Maj Jan Harald EriksenLST
  • Oblt Svein AntonsenHV 03
  • Komkapt Arne NessARGUS
  • Ob Per Inge OlsenFO/P
  • reprFRM .

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene økonomi, personell og organisasjon.

2 Oppdrag

Abeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet

  • En sentralisert vernepliktsforvaltning med sesjon utført ved territorielle distrikter (TD), herunder en vurdering og anbefaling av:
  • rulleføring av vernepliktig mannskap
  • rulleføring av vernepliktig befal
  • Organisering av ett sentralisert Vernepliktsverk lokalisert sammen med eller i nærhet av garnison/avdeling som kan gi optimal administrativ støtte
  • Nedleggelse av dagens regionale organisasjon (avdeling Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad)
  • Vurdere nye oppgaver for VPV:
  • lærlingeordning
  • kontroll med frivillige til internasjonal tjeneste
  • innkalling til grunnleggende befalsutdanning (BS/UB)
  • utvidet rekrutteringsvirksomhet, herunder en sammenslåing av VPV og rekrutteringsdelen av FRM.

3 Spesielle forutsetninger

Allerede utført arbeide i ARGUS område ADM, prosjekt 2.3 legges til grunn i utredningen.

Det skal være en felles sentraldatabase (SDB) for all verneplikts- og mobiliseringsforvaltning. Basen skal være til-gjengelig for VPV og styrkeprodusentene. VPV forvalter vernepliktig personell i SDB fra innrullering til fritak/utgåelse av rullene. Styrkeprodusenter forvalter i utgangspunktet stadig tjenestegjørende personell, bestemmer fagkoder, godkjenner OPL/K og skal kunne foreta nødvendige endringer i SDB. VPV er ansvarlig for klassifisering av vernepliktige ved sesjon utført ved TD. Sesjonsoffiserer er underlagt sjef TD.

Informasjonsdelen av FRM forutsettes vurdert i sammenheng med P&I-funksjon i nye FO

4 Koordinering

Arbeidsgruppe 1, 2 og 5, og ARGUS delprosjekt 4.1 (Nye FO).

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen i hh til egen godkjent milepelsplan.