Utredning om mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.:

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring NOU 2011:2, ”Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall”, den såkalte Stranden-utvalgets utredning.

Norge har i dag om lag 16 tonn brukt brensel generert over snart 60 år fra Institutt for energiteknikk (IFE) sine forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Dette er avfall som etter konsesjonsbetingelsene ikke kan sendes til det kombinerte lager og deponi for lav- og middelsaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen. Av dette er om lag 12 tonn ustabilt brukt brensel, som må opparbeides for å gå over i stabil form før det kan mellomlagres og deponeres (sluttlagres). Avfallet er i dag lagret i Halden og på Kjeller. Brukt brensel fra de norske forskningsreaktorene må avkjøles og mellomlagres i 40-60 år før det kan deponeres. Mellomlagring skjer under kontinuerlig oppfølging og tilsyn. I følge IFE er det kapasitet ved dagens lagre minst frem til 2018. 

Stranden-utvalget ble nedsatt av regjeringen i januar 2009 for å utrede tekniske løsninger og alternative steder for lokalisering av et nytt mellomlager for brukt brensel og annet langlivet radioaktivt avfall. Utvalget overrakte sin rapport til Nærings- og handelsdepartementet 10. februar 2011. Teknisk utvalgs utredning (2010)  om spesialbehandling av ustabilt brukt brensel har inngått som underlag for utvalgets arbeid.

Stranden-utvalgets utredning følger vedlagt. Høringsbrevet, Stranden-utvalgets utredning og Teknisk utvalgs rapport er alle tilgjengelig på www.regjeringen.no/nhd, under ”Høringer”. Vi viser i denne sammenheng også til Nærings- og handelsdepartementets nettsider med informasjon om departementets arbeid med nukleære saker: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/kampanjer/kjernefysiske-forskningsreaktorer-og-avf.html?id=628807.

Departementet ber med dette om høringsinstansenes kommentarer til utvalgets utredning og Teknisk utvalgs rapport innen fredag 30. september 2011. Det bes om at høringsinnspill sendes til postmottak@nhd.dep.no, i tillegg til i ordinær postgang.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrev og utredning for underliggende organer, organisasjoner og foreninger på eget område som anses som aktuelle, men som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.
 

Med hilsen


Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)
ekspedisjonssjef


Bjørn Tore Kjellemo
avdelingsdirektør

Høringsinstanser – Høring av Stranden-utvalgets utredning (NOU 2011:2)

Departement
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
 
Fylkeskommuner
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Kommuner
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Aurskog-Høland kommune
Bamble kommune
Bærum kommune
Drangedal kommune
Eidsberg kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Farsund kommune
Fet kommune
Flekkefjord kommune
Fredrikstad kommune
Frogn kommune
Fyresdal kommune
Gjerdrum kommune
Grimstad kommune
Halden kommune
Hobøl kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Hurdal kommune
Hvaler kommune
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kvinesdal kommune
Larvik kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Lørenskog kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesodden kommune
Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nøtterøy kommune
Oppegård kommune
Porsgrunn kommune
Rakkestad kommune
Re kommune
Risør kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune
Rømskog kommune
Råde kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skiptvet kommune
Sogndal kommune
Spydeberg kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Søgne kommune
Sørum kommune
Tjøme kommune
Trøgstad kommune
Tvedestrand kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Vestby kommune
Våler kommune
Ås kommune

Tilsyn, direktorater m.m.
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Helsedirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Petroleumstilsynet.
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Sjøfartsdirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Statsbygg

Forskningsinstitusjoner/institutter
Christian Michelsens institutt
Det Norske Veritas
Forsvarets forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens Institutt
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Norges forskningsråd
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges geotekniske institutt
Norges Geologiske undersøkelse
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk utenrikspolitisk institutt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
SINTEF
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo

Organisasjoner
Akademikerne
Bellona
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norway
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Kjeller vel
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lofoten mot Sellafield
Natur og ungdom
Nei til Atomvåpen
Neptun
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norsk forening for farlig avfall
Næringslivets hovedorganisasjon
Teknisk-naturvitenskapelig forening
WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ZERO

Til toppen