Utredningsdirektiv for omorganisering av Forsvaret på grunnlag av Forsvarsstudie 2000 og innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg

Utredningsdirektiv for omorganisering av Forsvaret på grunnlag av Forsvarsstudie 2000 og innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg

Grunnlag

Hensikt og bakgrunn

Dette direktivet gir oppdrag og retningslinjer for videre utredninger basert på anbefalinger gitt i Forsvarsstudie 2000 (FS 2000) og innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg (FPU). Anbefalingene medfører radikal omstilling både i krigs- og fredsorganisasjonen. Omstillingen er nødvendig for å tilpasse Forsvaret til nye oppgaver, etablere et akseptabelt driftsnivå og muliggjøre nødvendige fremtidige investeringer. Dette gjelder så vel nedbemanning som nedleggelse av avdelinger, avhending av materiell, salg av eiendom og flytting av virksomhet.

Definisjon

Langtidsproposisjon (LTP): Benevnelse på det samlede dokument med retningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling, som Forsvarsdepartementet (FD) skal utarbeide med sikte på at Regjeringen legger dette frem for Stortinget. I tilllegg til en meldingsdel omhandlende hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling, vil LTP inneholde en vedtaksdel med konkrete og helhetlige forslag til omstilling.

Forutsetninger

Det nye forsvaret vil bli et mindre forsvar, men med bedre kvalitet og høyere reaksjonsevne. Styrende for dette vil være fleksibilitet i organiseringen av Forsvaret. I tillegg til de økonomiske og sikkerhetspolitiske rammebetingelser, er krav til opprettholdelse og utvikling av kompetanse dimensjonerende for strukturen. For å realisere behovet for en driftsinnsparing på minst 2 mrd kroner pr år, vil det blant annet være påkrevet å kraftsamle Forsvarets virksomhet med konsentrasjon til færre geografiske steder og å redusere bemanningen i fredsorganisasjonen med ca 5000 årsverk. Dette inkluderer en betydelig reduksjon av stabs-, støtte- og ledelsesenheter, og en styrket strategisk ledelse av Forsvaret.

Grunnlaget for konkrete forslag til endring av Forsvarets militære organisasjon (FMO) er besluttet fremskaffet i et integrert samarbeid mellom FD og Forsvarets overkommando (FO). Årsaken er behovet for å holde momentum i prosessen med utforming av et beslutningsgrunnlag for LTP, spesielt vedrørende fredsorganisasjonens utvikling i forhold til anbefalingene i FS 2000 og innstillingen fra FPU.

Avgrensninger

Omorganiseringen av FO er allerede påbegynt og omfattes ikke av dette direktiv. Det nye FO med en fellesstab på nasjonalt strategisk nivå er planlagt etablert innen 1. september 2001. Direktivet omfatter heller ikke nødvendige utredninger i linjeorganisasjonen i FD som grunnlag for de sikkerhets- og forsvarspolitiske beskrivelser i forestående LTP, og eventuelle utrednings-oppdrag til FO som følger av dette. Dette gjelder spesielt linjens arbeide med:

 • Vernepliktsmodell
 • Personellpolitikk
 • Operativ evne
 • Deltakelse i internasjonale operasjoner (St. meld. nr. 38 1998-99)
 • Inn- og utfasing av materiell
 • Avhending, etablering og etterbruk av eiendommer bygg og anlegg (EBA)
 • Iverksetting av Forsvarets logistikkorganisasjon.

Oppdrag

FD skal i samarbeid med FO utarbeide grunnlaget for ny LTP som initierer omstillingen av Forsvarets krigs- og fredsorganisasjon basert på FS 2000 og anbefalinger fra FPU. Grunnlaget skal være utarbeidet inneværende år.

Utførelse

Plan

Omstillingen av Forsvaret vil bli gjennomført som en toppstyrt og ledelsesforankret prosess, hvor helhet, sammenheng og tempo utgjør viktige prinsipper. Nødvendige utredninger som grunnlag for vedtaksdelen i ny LTP gjennomføres derfor som et fellesprosjekt ’Omstilling av Forsvarets virksomhet’ mellom FD og FO. FD er oppdragsgiver og ivaretar ledelsen av prosjektet. Prosjektet er organisert med beslutnings-, koordinerings-, kontakt- og kompetanse-gruppe. Detaljer for organisering og bemanning av fellesprosjektet fremgår av vedlegg. God koordinering mellom linjeorganisasjonen (i FD og FO) og fellesprosjektet er en sentral suksessfaktor.

Under koordineringsgruppen opprettes et nødvendig antall arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene gis utredningsoppdrag innen hovedprosessene/styringsområdene styrkeproduksjon, operativ virk-somhet og logistikk, samt diverse. Arbeidsgruppene bemannes av personell fra linje-organisasjonen, hvor personellet beordres midlertidig for å støtte utredningsarbeidet i program ARGUS, program ’Organisasjon og Ledelse’. Utredningsarbeidet skal gis prioritet foran annen virksomhet som ikke har direkte relevans for omstillingen av Forsvaret. Til tross for dedikerte personellressurser vil fortløpende og raskt responderende støtte fra linjen i FD og FO være avgjørende.

Hovedmålet for styrkeproduksjonen er en kompetent og tilstrekkelig bemanning i krig, krise og fred. For operativ virksomhet er hovedmålet avdelinger og enheter som innfrir gitte reaksjons-krav, og som kan delta i operasjoner basert på den fellesoperative doktrinen. Hovedmålet for logistikk er funksjonelt materiell og rasjonell infrastruktur tilpasset organisasjonens størrelse og oppgaver. Samlet sett skal dette ende opp i en omstilt organisasjon som snarest og senest innen utgangen av 2005, fremstår som mindre, men med bedre kvalitet og høyere reaksjonsevne, og hvor fredsorganisasjonen også er tilpasset styringskonseptet. Sluttilstanden for utredning-sarbeidet er imidlertid at nødvendige detaljutredninger og konsekvensbeskrivelser er foretatt, for innarbeidelse i ny LTP som planlegges oversendt Stortinget tidlig 2001.

Arbeidsgrupper (utredningsoppdrag)

Det opprettes arbeidsgrupper som skal vurdere følgende forhold, hvor konkret oppdrag (mandat) fremgår av vedlegg:

Styrkeproduksjon:

 • Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskapsutdanning og fellesutdanning innen MP, Sanitet, Transport og LV, samt Forsvarets ingeniørvåpen
 • Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV
 • Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning
 • Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring

Operativ virksomhet:

 • Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur, herunder territorielle distrikt
 • Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred

Logistikk og diverse:

 • Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regional og lokal lager- og verkstedordning som del
  av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
 • Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk.

I tillegg opprettes en egen kompetansegruppe innen EBA for å støtte de enkelte arbeidsgrupper.

FD

Avgi personell til arbeidsgruppene og støtt kompetansegruppe EBA ihh til dette direktiv.

Forsvarets bygningstjeneste

Led og avgi personell til kompetansegruppe EBA (vedlegg J). Støtt utredningene i arbeids-gruppene.

Forsvarets forskningsinstitutt

Vær forberedt på å støtte utredningene i arbeidsgruppene.

FO

Generalinspektøren for hhv Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet

Avgi personell til arbeidsgruppene og støtt kompetansegruppe EBA ihh til dette direktiv.

Forvaltningsstaben

Avgi personell til kompetansegruppe EBA (vedlegg J). Vær forberedt på å støtte utredningene i arbeidsgruppene.

Fagstabene FO/I, FO/O, FO/P og FO/Ø, og FO/P&I

Vær forberedt på å danne kompetansegrupper innen fagområdene og å støtte utredningene i arbeidsgruppene.

Sentralstaben

Delta i Koordineringsgruppen og arbeidsgruppe 5. Vær forberedt på å støtte utredningene i arbeidsgruppene og kompetansegruppe EBA.

Program ARGUS

Koordiner og synkroniser egne aktuelle delprosjekter og støtt utredningene i arbeidsgruppene og kompetansegruppe EBA.

Prosjekt GOLF

Vær forberedt på å støtte utredningene i arbeidsgruppene.

Vernepliktsverket

Avgi personell til arbeidsgruppe 4. Vær forberedt på å støtte utredningene i de øvrige arbeidsgrupper.

Øvrige fellesinstitusjoner og forvaltninger

Vær forberedt på å støtte utredningene i arbeidsgruppene.

Koordineringsgruppen

Se vedlegg A. Får underlagt et Koordineringssekretariat. Kontroller utredningene og avklar eventuelle problemstillinger i arbeidet. Ivareta nødvendig koordinering til linjen i FD og FO. Etabler nær og hyppig dialog med Kontaktgruppen. Utarbeid grunnlag for Beslutningsgruppen. Utarbeid tekstgrunnlag til LTP. Vurder behov for ekstern, sivil støtte/konsulenttjenester og eventuelt bring dette opp for Beslutningsgruppen.

Arbeidstakerorganisasjonene

Stiller en representant hver fra sentralt hold i Kontaktgruppen (vedlegg A). Se også pkt 3.11.6.

Fellesbestemmelser

Støtte til arbeidsgruppenes utredninger

Behov fra arbeidsgruppene rettes til Koordineringsgruppen, som gis myndighet til å beordre støtten iverksatt.

Innsamling av faktagrunnlag

Koordineringsgruppen vil initiere en innsamling av aktuelle data for de avdelinger som berøres direkte av utredningsarbeidet. Faktagrunnlaget vil omfatte:

 • Organisasjonsplan/fred (OPL/F)

Ansvar FO/P

 • Virksomhetsdata

Ansvar FO/Ø

 • Produksjonsplan (DOK 3)

Ansvar grenstaber og HVstab

 • Etablissementsplaner

Ansvar grenstaber, HVstab og FO/F

Dette er tilgjengelig som et grunnlag for arbeidsgruppene. Virksomhetsdata for august 2000 er klare ved oppstart av arbeidet. Disse skal sammen med årsverksrammen pr 1 september danne basis for utredningene.

Overordnet tidsplan/Milepeler

4 september

Formelt mandat og oppdrag til arbeidsgruppene

6 september

Arbeidsgruppe- og undergruppeledere på plass

11 september

Medlemmer i arbeidsgruppene og kompetansegruppe EBA på plass

Sept - november

Utredninger. Arbeidsgruppenes analyse av oppdrag og konkrete milepelsplan presenteres for Koordineringsgruppen innen 15 september

5 desember

Frist for siste anbefalinger fra arbeidsgruppene.

8 desember

Møte Kontaktgruppen - Beslutningsgruppen. Beslutningsgruppemøte.

Januar - februar 2001

Høringer - drøftinger, endelig utarbeidelse av LTP.

De enkelte arbeidsgrupper utarbeider egne interne milepelsplaner.

Tidligere gitte og pågående utredningsoppdrag

FD har i skriv 20 jun 00 (jnr 04240-86/613.2) gitt generell stans i utredningsoppdrag og diverse endringstiltak, som rettelse nr 4 til iverksettingsbrev for 2000. Andre utredningspålegg (DOK 2,

Forsvarssjefens gjennomføringsdirektiv 2000 mv) som bryter med utredningsoppdrag gitt i dette direktiv, settes herved ut av kraft.

Retningslinjer for arbeidsgruppenes anbefalinger

Anbefalingene skal utarbeides etter egen mal, omfattende hovedpunktene:

 • Innledning
 • Grunnlag
 • Anbefaling
 • Begrunnelse
 • Sammendrag
 • Ikke anbefalte løsninger
 • Samlede økonomiske og administrative konsekvenser.

Arbeidsgruppene skal gjennomføre en analyse av oppdraget. Analysen skal, foruten tidplan, omfatte en redegjørelse for realistiske lokaliseringsalternativer hvor dette er aktuelt. Analysen presenteres for Koordineringsgruppen. Oppdragene stadfestes ved behandling i Beslutnings-gruppen.
For ytterligere detaljer se vedlegg.

Forholdet til arbeidstakerorganisasjonene og berørt personell

Sentral medvirkning og innflytelse fra arbeidstakerorganisasjonene skjer gjennom Kontakt-gruppen, samt ved fastsatte møter mellom Kontaktgruppen og Beslutningsgruppen (ref pkt 3.11.3) og med Koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen har ansvar for nær og hyppig dialog med Kontaktgruppen, og for å innhente de sentrale arbeidstakerorganisasjonenes synspunkter på arbeidsgruppenes konklusjoner og anbefalinger før disse fremmes Beslutningsgruppen. Kontaktgruppens standpunkter skal fremgå av grunnlaget som fremmes Beslutningsgruppen.

I tillegg til Arbeidstakerorganisasjonenes samarbeid med lokale tillitsvalgte, ivaretas den lokale medbestemmelse ved at relevante anbefalinger til Beslutningsgruppen sendes aktuell avdeling for lokal drøfting. Faktagrunnlag vedlegges for kvalitetssikring. I forkant av de lokale drøftinger vil det bli avholdt regionale informasjonsmøter hvor Koordineringsgruppen, Kontaktgruppen, lokale drøftingssjefer og lokale tillitsvalgte er representert.

Personellmessige konsekvenser utredes i henhold til vedlegg K. For øvrig vil det etter Stortingets behandling av LTP, bli gitt oppdrag om å detaljutrede de personellmessige konsekvenser, jfr Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret vedlegg 3 og Hovedavtalen LO/NHO med tilpasningsavtale for Forsvaret for personell som omfattes av Verksted-overenskomsten for Forsvaret §2.

Administrative forhold

Bemanning av arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene skal om ikke annet er avtalt være fullt bemannet fra 11 september og ved behov til 5 desember 2000. Avgivelsen og den midlertidige beordringen føres på den enkeltes rulleblad/personellpapirer.

Lønn og andre økonomiske forhold

Tilbeordret personell beholder gjeldende grad/tittel og lønn for avgivelsesperioden, samt variable tillegg i forhold til godkjent arbeidsplan ved hjemmeavdeling. Lønn og eventuelle tillegg belastes hjemmeavdeling. Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utredningsarbeidene gjøres opp ved hjemmeavdeling. Posteringsnota sendes til program ARGUS som dekker påløpende utgifter.

Eventuell overtid godkjennes av arbeidsgruppeledere, attesteres av utpekt overordnet i program ARGUS og gjøres opp ved hjemmeavdeling som sender posteringsnota som over. Eventuell søknad om behov for utvidet bruk av overtid vil bli ivaretatt av FO.

Kontorlokaliteter, forlegning og forpleining

Arbeidsgruppene gis kontorer i Løren leir, Oslo. Kontorutstyr, herunder EDB-verktøy skaffes av program ARGUS. Om hensiktsmessig, og etter avtale med Koordineringssekretariatet, kan egne kontorer i FD, FO og på Akershus festning benyttes.

For tilbeordret personell som tjenestegjør ved avdelinger utenfor boområde Oslo, vil koordineringssekretariatet innledningsvis ordne med forlegning og forpleining. Personellet får dette dekket etter Fredsregulativet del II pkt 6.18. Ved hotellforlegning skal Forsvarets hotell-avtale benyttes.

Tilbeordret personell som tjenestegjør ved avdelinger innenfor boområdet, tilkommer dekning av daglig reise og kost ihh til Fredsregulativet del II pkt 6.10.

Ledelse og koordinering

Avklaringer

Behov for avklaringer med hensyn til utredningene i arbeidsgruppene forelegges Koordinerings-gruppen.

Informasjonsstrategi

Det er en stor utfordring å gjennomføre de utredninger direktivet legger opp til. For å få til en god utrednings- og omstillingsprosess er vektlegging av informasjon avgjørende. Informasjonen kan ikke endre utredningenes gang, men bidra til at alle involverte blir kjent med overordnede rammer for arbeidet.

Prinsippene i FDs "Informasjonsstrategi for omstilling i Forsvaret" vil sammen med "Overordnet informasjonsplan for program ARGUS", utgjøre grunnlagsdokumentene for all informasjons-virksomhet i forbindelse med utredningsarbeidet.

Alle ansatte i Forsvaret vil gjennom et eget informasjonsbrev gjøres kjent med bakgrunn, forutsetninger og tidsplan for utredningsarbeidet. Utredningsdirektivet gjøres tilgjengelig på Internett og Intranett.

Informasjonsvirksomhet vil være et viktig tema i samhandlingen mellom Koordineringsgruppen og Kontaktgruppen.

Kontaktpersoner

sivil/militær telefon

Rådgiver Rolf Kjos, FD III

2309 2111/510-2111
rolf.kjos@fd.dep.no

Rådgiver Njaal Segaard, FD III

2309 2112/510-2112
njaal.seegaard@fd.dep.no

Oblt Stein Hildre, FO/P (ARGUS)

2309 8250/510-8250, alternativt 2309 2100
steinhh@fo.mil.no

Oblt Anders Lundesgaard, FO/SENST (ARGUS)

2309 8151/510-8151, alternativt 2309 2100.
anderslu@fo.mil.no

Sivil/militær fax:

FD III 2309 2246/510-2246
FO/P 2309 8263/510-8263
FO/SENST 2309 8298/510-8298.

Rapportering

Ledere for arbeidsgruppene rapporterer til Koordineringsgruppen etter egen godkjent tidsplan/
milepelsplan.

John Lunde
Departementsråd

Sigurd Frisvold
General
Forsvarssjef

Stadfestede vedlegg 2. oktober 2000

Vedlegg A: Organisering av og deltakere i fellesprosjektet FD/FO

Vedlegg B: Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskapsutdanning og fellesutdanning innen MP,Sanitet, Transport og LV, samt Forsvarets ingeniørvåpen

Vedlegg C: Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV

Vedlegg D: Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning

Vedlegg E: Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring

Vedlegg F: Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur

Vedlegg G: Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred

Vedlegg H: Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regional og lokal lager- og verkstedordning som del av FLO

Vedlegg I: Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk

Vedlegg J: Oppdrag kompetansegruppe EBA

Vedlegg K: Retningslinjer for arbeidsgruppenes anbefalinger