Utskrivningsklare pasienter – inngåelse av samarbeidsavtaler mellom partene og videre prosess

Det vises til brev datert 22.12.11 fra KS. Av brevet fremgår det at KS er uenig i departementets fortolkning av forskrift om utskrivningsklare pasienter om at det ikke kan inngås rettslig bindende avtaler om at varsel om utskrivningsklar pasient kun skal skje innenfor bestemte tidspunkter.

Last ned brevet i pdf-versjon

Det vises til brev datert 22.12.11 fra KS. Av brevet fremgår det at KS er uenig i departementets fortolkning av forskrift om utskrivningsklare pasienter om at det ikke kan inngås rettslig bindende avtaler om at varsel om utskrivningsklar pasient kun skal skje innenfor bestemte tidspunkter.

Departementet konstaterer at uenigheten har bidratt til usikkerhet i pågående avtale-prosesser mellom partene, noe som er svært uheldig for fremdriften av og gjennom-føringen av samhandlingsreformen. Det er derfor viktig at progresjonen med inngåelse av lokale samarbeidsavtaler opprettholdes.

Etter det departementet er kjent med, er det i praksis slik at utskrivningsklare pasienter hovedsakelig skrives ut på dagtid alle dager inkludert helg og helligdager. Det vil derfor være få situasjoner hvor pasientene skrives ut på kveldstid. Dersom man likevel fastholder at tidspunkter skal tas inn i avtalene, er det partene som må bli enige om en slik regulering. Departementet kommer ikke til å iverksette konkrete tiltak på dette punktet nå i år.

På denne bakgrunn oppfordrer departementet til at avtaleprosessene videreføres slik at avtaler kan undertegnes.

Etter at samarbeidsavtalene som helhet er inngått 1. juli 2012, vil departementet foreta en gjennomgang av situasjonen. Hvis praksis viser seg å få følger for kostnads¬for-delingen mellom kommuner og sykehus, vil vi vurdere eventuelle justeringer  med virkning fra 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet viser også til intensjonsavtalen mellom Helse- og omsorgs¬departementet og KS om samarbeid om gjennomføring av samhandlings-reformen. Gjennom møter i Nasjonal koordineringsgruppe og Nasjonalt nettverk er det kommet mange positive signaler om gjennomføringen av samhandlingsreformen i kommuner og helseforetak. Det vises også til at samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid. Det forventes ikke at alle kommuner har alternative tilbud på plass fra første dag, og virkemidlene er innrettet for at kommunene kan utvikle sitt tilbud gradvis. Å bidra til å endre holdninger og praksis i alle tjenesteledd er derfor viktig element i reformen. Det nasjonale nettverket vil ha en viktig oppgave med å stimulere til slike endringsprosesser gjennom erfaringsutveksling og informasjon om mulighetene som samhandlingsreformen gir kommunene til å utvikle et helhetlig tilbud.


Med vennlig hilsen

Anne Kari Lande Hasle e.f.
departementsråd

Petter Øgar
ekspedisjonssjef

Kopi:

Landets regionale helseforetak
Landets kommuner