Utvidelse av konsesjon for Nord Pool ASA

Nord Pool ASA gis tillatelse til å utvide sin børsvirksomhet til å omfatte notering av derivater på grønne sertifikater.

Nord Pool ASA
Postboks 373
1326 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3406 FM HD

10.11.2005

Nord Pool ASA – søknad om utvidelse av konsesjon

Det vises til Deres søknad ved brev 29. juni 2005 og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 6. september 2005.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet Nord Pool ASA tillatelse til å utvide sin børsvirksomhet til å omfatte notering av derivater på grønne sertifikater.

Tillatelsen gis under forutsetning av, og med forbehold for, at Kredittilsynet kan pålegge Nord Pool ASA å iverksette de tiltak Kredittilsynet finner nødvendige ut fra omfanget av, og situasjonen vedrørende, handelen med derivater på grønne sertifikater.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 05/5457)