Utvidelse av konsesjon for Nord Pool Clearing ASA

Nord Pool ASA
Postboks 373
1326 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3406 FM HD

10.11.2005

Nord Pool Clearing ASA – søknad om utvidelse av konsesjon

Det vises til Deres søknad ved brev 29. juni 2005 og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 6. september 2005.

Med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 første ledd, jf. § 1-7 første ledd gir Finansdepartementet Nord Pool Clearing ASA tillatelse til å utvide sin oppgjørsvirksomhet til å omfatte oppgjør av derivater på grønne sertifikater.

Tillatelsen gis under forutsetning av, og med forbehold for, at Kredittilsynet kan pålegge Nord Pool Clearing ASA å iverksette de tiltak Kredittilsynet finner nødvendige ut fra omfanget av, og situasjonen vedrørende, oppgjørsvirksomheten relatert til derivater på grønne sertifikater.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 05/5457)