Utvidelse av ordningen med vernepliktig akademisk befal

Forsvarsdepartementet (FD) nedsatte våren 2009 en arbeidsgruppe med oppdrag om å følge opp de føringer og intensjoner for VAB som ligger i de styrende dokumenter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2009

Vår ref.: 2009/02311

Forsvarsdepartementet (FD) nedsatte våren 2009 en arbeidsgruppe med oppdrag om å følge opp de føringer og intensjoner for VAB som ligger i de styrende dokumenter. Dette innebar å gi anbefaling på om ordningen bør utvides til å omfatte andre yrkesgrupper, gi anbefaling på tiltak som kan gjøre ordningen mer attraktiv for leger og virke rekrutterende for kvinner.

Arbeidsgruppen avleverte sin rapport ”Utvidelse av VAB-ordningen” til Forsvarsministeren 16. august 2009.

Som det fremgår av rapporten tilrår gruppen en rekke endringer både når det gjelder gradsnivå og tjenestevilkår, utvidelse av profesjonsgrupper, nye og forbedrede rutiner for rekruttering, forbedret informasjon om ordningen, tiltak for å gjøre tjenesten meritterende og anbefaling om lønnsmessige betingelser.

Forsvarsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til de anbefalinger som fremgår av rapporten. Frist for uttalelse er 13. november 2009. Vi ber om at merknader sendes på e-post til postmottak@fd.dep.no og oie@fd.dep.no.

Høringsbrevet og rapporten fra arbeidsgruppen er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets internettsider.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/hoeringer.html?id=1886


Med hilsen


Morten Svinndal (e.f.)

Odd Inge Erlandsen

Høringsbrevet med underskrift (pdf, 217 kb.)

Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementets
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Akademikerne
BFO
NOF
KOL
Personellforbundet
NTL
TMO/VPR

Til toppen