Vedlegg 26.03.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
P.B. 8008 Dep.
0030 OSLO

Vår ref.:

Deres ref.:

Dato:

99/2279
311 TLN

26.03.99

Kredittilsynet oversender herved forslag til endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven).

Verdipapirfondloven regulerer den virksomhet som utøves av forvaltningsselskap for verdipapirfond. I forbindelse med at Norge tiltrådte EØS-avtalen, ble direktiv 85/611 (EØF) Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) implementert i lovverket. Implementeringen skjedde ved lov av 20. desember 1993 nr. 140. Etter 1993 er det ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang av loven.

I løpet av den tid som er gått siden siste gjennomgående endring av verdipapirfondloven har fondssparing økt betraktelig, både nasjonalt og internasjonalt, såvel i volum som i produktspeker. Samtidig har det blitt utviklet rettslig rammeverk omkring dels kryssende og beslektede områder, som ny aksjelovgivning og verdipapirhandellov. Disse forhold gir etter Kredittilsynets vurdering grunn til å se på gjeldende rammebetingelser for fondssparing.

I Kredittilsynets arbeid er det er lagt vekt på å oppnå nødvendig harmonisering med bestemmelsene i verdipapirhandelloven og den internasjonale utvikling. Kredittilsynet foreslår at rammevilkårene for forvaltningsselskapenes virksomhet tilnærmes rammevilkårene som gjelder for verdipapirforetak. Begrepsbruken i verdipapirfondloven foreslås tilnærmet verdipapirhandelloven ved å benytte betegnelsen finansielle instrumenter istedenfor betegnelsen verdipapirer. I noen grad innebærer endringsforslaget også en implementering av framsatte forslag til endringer i UCITS-direktivet (COM 98/0242 og COM 98/0243 ).

Lovendringsutkastet inneholder beskrivelser av gjeldende rett, begrunnelser for endringer og forslag til nye bestemmelser. Kredittilsynet har lagt vekt på å gi myndighetene et mer hensiktsmessig redskap for å løse vesentlige tilsyns- og kontrolloppgaver. Etter Kredittilsynets oppfatning medfører foreslåtte endringer også at rammebetingelsene for forvaltningsselskapene, deres eiere og andelseierne i fondene, vil framstå som klarere og dermed mer forutsigbare.

Etter fullmakt

Bjørn Skogstad Aamo

Eystein Kleven

VEDLEGG