Vedtak 4. februar 2014 om endring av vedtak 25. januar 1996 nr. 106 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 6-3 nr. 4

Fastsatt av Finansdepartementet 4. februar 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 4 jf. § 6-10.

                                                   I
Delegasjonsvedtaket skal lyde:

Finansdepartementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 4 jf. § 6-10 delegeres til Skattedirektoratet.

                                                  II
Vedtaket trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen