Vedtak om fastsettelse av renter for skattlegging av havbruksvirksomhet for inntektsåret 2023

Fastsatt av Finansdepartementet 9. februar 2024 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 19-7, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 19-7 annet ledd.

1.

Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 19-7 annet ledd annet punktum settes til 3,0 prosent, jf. skattelovforskriften § 19-7-1.