Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak om systemviktig finansforetak

Et finansforetak som er systemviktig, skal oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 2 pst., jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-3 tredje ledd og et særskilt krav til uvektet kjernekapital på 1 pst., jf. forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften). Finansdepartementet skal etter forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) § 24 hvert år treffe beslutning om hvilke foretak som skal anses som systemviktige i Norge. Finanstilsynet skal etter forskriftens § 25 hvert år innen utgangen av første kvartal gi et begrunnet råd til departementet om hvilke foretak som bør anses som systemviktige.

Finanstilsynet har i brev 29. mars 2019 til departementet gitt råd om at de samme foretakene som ble utpekt som systemviktige i 2018, fortsett anses som systemviktige. Departementet har i dag besluttet at DNB ASA fortsatt skal anses som et systemviktig finansforetak. Kapitalbufferkravet etter finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd skal oppfylles på selskapsnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå.

Departementets beslutning er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til departementet.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef


Siren Solhaug
avdelingsdirektør