Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak om systemviktig finansforetak

Et finansforetak som er systemviktig, skal oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 2 pst., jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-3 tredje ledd. Finansdepartementet skal etter CRR/CRD IV-forskriften § 24 hvert år treffe beslutning om hvilke foretak som skal anses som systemviktige i Norge. Finanstilsynet skal etter forskriften § 25 hvert år innen utgangen av første kvartal gi et begrunnet råd til departementet om hvilke foretak som bør anses som systemviktige.

Finanstilsynet har i brev 29. mars 2019 til departementet gitt råd om at de samme foretakene som ble utpekt som systemviktige i 2018, fortsett anses som systemviktige. Departementet har i dag besluttet at Kommunalbanken AS fortsatt skal anses som et systemviktig finansforetak. Kapitalbufferkravet etter finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd skal oppfylles på selskapsnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå.

Departementets beslutning er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til departementet.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef


Siren Solhaug
avdelingsdirektør