Vega Marine AS - tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet

Finansdepartementet har 7. desember 2007 gitt Vega Marine AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor det globale energi- og sjøforsikringsmarkedet. Det er knyttet visse vilkår til tillatelsen.

Advokatfirmaet Wiersholm

Pb. 1400 Vika

0115 Oslo

 

 

 

  

Deres ref

Vår ref

Dato

KTT-74070-2

07/4198 FM GKB

7 .12.2007

 

Vega Marine AS - Søknad om konsesjon til å drive skadeforsikringsvirksomhet

 

Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm til Kredittilsynet 22. juni 2007 der det på vegne av Vega Marine AS søkes om tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor det globale energi- og sjøforsikringsmarkedet. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding til Finansdepartementet 27. september 2007, og til brev fra advokatfirmaet Wiersholm 12. oktober 2007 og 22. november 2007.

 

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Vega Marine AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse 1-18 (med unntak av nr. 4, 5, 10, 11, 14 og 15) i henhold til gjeldende klasseforskrift § 2.

 

 

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før:

 

-          Kredittilsynet har mottatt revisorbekreftelse på at aksjekapitalen i Vega Marine AS er fullt innbetalt.

-          Kredittilsynet har godkjent vedtektene i selskapet.

-          Stiftelsesdokument og protokoll fra den konstituerende generalforsamling er fremlagt for Kredittilsynet.

 

 

Det vises forøvrig til Kredittilsynets rundskriv 2/2003 vedrørende juridisk kyndig medlem av kontrollkomiteen, og til Kredittilsynets rundskriv 8/1991 vedrørende

instruks for kontrollkomiteen.

 

 

Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet