Veileder for fortettingsanalyser i knutepunktsområder

Denne veilederen beskriver en metodisk tilnærming for å vurdere arealbruk og fortettingspotensial i knutepunktsområder.

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet utarbeidet veileder for fortettingsanalyser i knutepunktsområder.

Formålet med veilederen er å beskrive en GIS-basert metode for å kartlegge dagens arealbrukssituasjon, vise hvordan kartleggingen kan benyttes for å identifisere potensielle fortettings- og transformasjonsområder, samt estimere utbyggingspotensialet i disse områdene.

Veilederen inneholder også en beskrivelse av datagrunnlag og mulige feilkilder. Målgruppen for veilederen er i første rekke GIS-medarbeider og planleggere med GIS-kompetanse ansatt i norske kommuner.

Veileder for fortettingsanalyser i knutepunktsområder (pdf)

Rapporten er en videreutvikling basert på grunnlaget utviklet i rapporten analyse av arealbruk i byområder