Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen

Veilederen gir innspill til hvordan kommunene kan håndtere innkjøp i forbindelse med kommunereformen.

Veilederen gir råd om

  • mulighetsrommet som følger av kommunesammenslåingene
  • behovsanalyser og innkjøpsstrategi
  • adgangen til å endre eller tilpasse eksisterende kontrakter
  • håndtering av nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen

Denne veilederen peker på utfordringer kommunene vil kunne møte i tilknytning til innkjøp, og gir råd om hvilke tiltak som kan gjøres i løpet av kommunereformen. Formålet er å vise handlingsrommet som ligger i regelverket, og gi eksempler på hvordan dette kan benyttes.

Veilederen gir ikke svar på alle anskaffelsesrettslige problemer som vil kunne oppstå i forbindelse med kommunereformen, men behandler aktuelle problemstillinger som mange kommuner vil møte. Den er ment å fungere som et praktisk verktøy. Avgjørelser fra dom-stolene og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil gi eksempler på hvordan konkrete problemstillingene er håndtert i praksis.

Veilederen er skrevet av Inventura AS laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.