Vendepunkt - handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 - 2011

Et samkjørt lokalt hjelpeapparat, lovfestet krisesentertilbud, alarmtelefon for barn og landsdekkende behandlingstilbud til voldsutøvere. Dette er noen av Regjeringens 50 tiltak i "Vendepunkt", den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

Et samkjørt lokalt hjelpeapparat, lovfestet krisesentertilbud, alarmtelefon for barn og landsdekkende behandlingstilbud til voldsutøvere. Dette er noen av Regjeringens 50 tiltak i "Vendepunkt", den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

– Vi vet at volden som skjer hjemme sjelden blir tatt tak i. Til tross for at den rammer oss der vi skal være aller tryggest – i hjemmet. Vold i nære relasjoner er kriminalitet. Kriminalitet er et samfunnsansvar. Debatten må dreies mot det som virker. Regjeringen vil gjøre møtet med det offentlige til et vendepunkt for den enkelte, sier justisminister Knut Storberget.

Seks statsråder har gått sammen om syv målsettinger:

  • Ofrene skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse
  • Voldsspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren
  • Ofrene skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver
  • Kunnskap og samarbeid i hjelpeapparatet skal styrkes
  • Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes
  • Vold i nære relasjoner skal synliggjøres
  • Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdningsendringer

Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011 (pdf)

Status pr januar 2011 for Vendepunkt - handlingsplan mot vold i nære relasjoner (pdf)