Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren

Econ Pövry-rapport 2008-051

Econ Pövry har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet levert rapporten "Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren".

Kommuner og fylkeskommuner eier store deler av den norske kraftsektoren. Eierskapet omfatter så vel kraftproduksjon som nett- og omsetningsvirksomhet, og i økende grad relatert virksomhet som fjernvarme og bredbåndstjenester. Dette gir opphav til meget betydelige inntektsmuligheter. En analyse gjennomført av ECON for Kommunal- og regionaldepartementet i 2002, viste at norske kommuner og fylker ble tilført nærmere 50 milliarder kroner gjennom salg, utbytte samt renter og avdrag på ansvarlige lån i perioden 1997-2002.

Til tross for de omfattende salgene er verdien av kommunenes og fylkeskommunenes
eierskap fortsatt betydelig. I mange av tilfellene har dessuten kommunale og fylkeskommunale selskaper vært på kjøpersiden. Høye kraftpriser de siste årene har videre ført til bedre resultater i kraftselskapene og tilsvarende høye utbytter. Det er derfor interessant å få et så komplett bilde som mulig av størrelsen på de underliggende verdiene og potensialet for forskjellige former for avkastning på det kommunale og fylkeskommunale eierskapet i kraftsektoren.

I rapporten drøftes følgende problemstillinger

Hvilken formue og inntekter har norske kommuner og fylker i egenskap av å være eiere av kraftselskaper, og hvilke verdier har kommunene realisert gjennom salg og andre transaksjoner siden 2002?
Hvordan disponerer kommunene og fylkene løpende og/eller ekstraordinære inntekter fra kraftsektoren?

  • Hele rapporten i pdf-format finner du her.