Verdivurdering av Avinor AS

I forbindelse med Samferdselsdepartementets arbeid med Meld. St. 30 (2016-2017) Om verksemda til Avinor (Eiermeldinga), ble PricewaterhouseCoopers AS engasjert for å estimere markedsverdien av Avinor og dets datterselskaper.

Oppdraget inkluderte også en vurdering av kapitalstrukturen opp mot vedtektsfestede krav til egenkapital, og en vurdering av avkastningsmålet som staten har fastsatt for Avinor.

Les rapporten

Eiermelding Avinor