Videre nordisk samarbeid om regulering av finansinstitusjoner med virksomhet i flere nordiske land

Jeg viser til min invitasjon til møte forrige måned. Jeg har forståelse for at det ikke lot seg arrangere på kort varsel, men mener vi bør følge opp forslaget om at vårt embetsverk får oppdrag om å utarbeide et kort notat om de viktigste spørsmålene. Det vil også være en vesentlig fordel om vi kan trekke inn våre finske og islandske venner.

CRD IV-regelverket er nå endelig vedtatt. Dette regelverket gir et visst nasjonalt handlingsrom til å fastsette at nasjonale regler også skal gjelde for filialer (vertslandsregulering), når dette kan begrunnes med hensynet til finansiell stabilitet.

På vårt nordiske finansministermøte 2. juli 2012 behandlet vi blant annet rapporten fra den nordiske arbeidsgruppen om Basel III/ CRD IV. Vi ba i brev 11. september 2012 de nordiske finanstilsynene om å vurdere anbefalingene fra arbeidsgruppen på bakgrunn av et endelig kapital- og likviditetsregelverk fra EU.

De nordiske finanstilsynssjefene redegjorde i brev 24. oktober 2012 til de nordiske finansministrene om status for det løpende samarbeidet og om hva de har gjort for å adressere hovedkonklusjonene fra arbeidsgruppen, herunder om arbeidet med å sikre like konkurransevilkår og vertslandsregulering.

Det er viktig at vi følger opp dette arbeidet, og jeg ser fram til videre samarbeid om saken i vår nordiske krets.

Med hilsen

Sigbjørn Johnsen

Gjenpart: Finansminister Jutta Urpilainen (Finland) og finansminister Bjarni Benediktsson (Island)