VPS Clearing ASA (under stiftelse) gis tillatelse til å drive som oppgjørssentral

VPS Clearing ASA (under stiftelse) gis tillatelse til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter, med unntak av derivater som har varer som underliggende. Tillatelsen gis med hjemmel i verdipapirhandel § 6-1 første ledd. VPS Clearing ASA gis også dispensasjon fra eierbegrensningsregelen i verdipapirhandlloven § 6-1 siste ledd.

VPS Clearing ASA (under stiftelse)
Postboks 4
0051 OSLO

   
       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3051 FM IF

29.08.2006

     

Konsesjonssøknad VPS Clearing ASA

 

Det vises til konsesjonssøknad datert 6. juni 2006, samt Kredittilsynets tilrådning i saken datert 22. juni 2006.

Finansdepartementet gir, i medhold av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 6-1 første ledd, VPS Clearing ASA (under stiftelse) tillatelse til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter, dog unntatt derivater som har varer som underliggende.

Det stilles følgende vilkår for konsesjonen:

  • I tillegg til virksomhet som oppgjørssentral kan VPS Clearing ASA bare drive virksomhet som har naturlig sammenheng med virksomheten som oppgjørssentral og som ikke svekker tilliten til sentralens integritet og uavhengighet.
  • Det må etableres interne instrukser for taushetsplikt som også regulerer forholdet til de øvrige selskapene i konsernet. Instruksen skal godkjennes av Kredittilsynet.

Finansdepartementet gir dispensasjon fra eierbegrensningsregelen i verdipapirhandelloven § 6-1 siste ledd om at ingen kan eie mer enn 20 prosent i en oppgjørssentral, slik at Verdipapirsentralen Holding ASA tillates å eie 100 prosent av aksjekapitalen i VPS Clearing ASA.

Det stilles som vilkår for dispensasjonen at Verdipapirsentralen Holding ASA ikke driver annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i datterselskapene.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet