Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet ga 17. februar 2012 DSB i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som innen 15. juni 2012 skulle avgi en utredning om og i hvilken utstrekning det skal og kan etableres strengere ordninger i Norge knyttet til tilgangen pa ammoniumnitrat.

DSB skulle i den forbindelse:

  • Gjøre rede for gjeldende norsk regulering av tilgang til ammoniumnitrat.
  • Gjøre rede for og vurdere dagens tilsyns- og kontrollordninger med tilgang til ammoniumnitrat.
  • Foreslå eventuelle endringer i dagens tilsyns- og kontrollordninger og behov for justeringer i gjeldende regelverk. For aktuelle tiltak skulle det gjøres en vurdering av EØS-rettslige skranker og kost-/nyttevurderinger. Blant annet skulle behovet for endringer avveies opp mot etablering av uforholdsmessige begrensninger i tilgang til kjemikalier for dem som har legitimt behov.
  • Søke informasjon og kunnskap på bred basis og ha dialog med relevante fagpersoner og kompetansemiljøer.
  • Gjøre rede for de økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av foreslåtte tiltak.

 

Arbeidsgruppen har i sine vurderinger lagt sarlig vekt på om ønsket sikkerhetsnivå kan oppnås gjennom bruk av andre strategiske virkemidler enn krav i regelverk. Tiltakene som er foreslått i denne rapporten er søkt sett i sammenheng med de tiltak som vil vare relevante også for de øvrige 14 kjemiske stoffene som kan benyttes til å lage bomber, og der DSB skal levere en vurdering innen 1. oktober 2012.

 Les rapporten (pdf, 1 mb)