Xerox Financial Services Norway AS gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet

Advokatfirmaet Selmer DA
Knut Endre
Postboks 1324 Vika
0250 Oslo

 

Deres ref.                     Vår ref.                             Dato
                                   06/3057 FM MHe                25.08.2006

 

Søknad om konsesjon etter finansieringsvirksomhetsloven - Xerox Financial Services Norway AS


Det vises til søknad om konsesjon etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner på vegne av Xerox Financial Services Norway AS under etablering (heretter: XFSN AS) ved brev 3. juli 2006.

Departementets vurdering

XFSN AS søker om konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, jf. finansvl. § 3-3 første ledd. Finansieringsforetak er definert i lovens § 1-3 som "selskap ... som driver finansieringsvirksomhet". Finansvl. § 1-2 første ledd lyder som følger:

"Som finansieringsvirksomhet regnes å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved finansiering av annet enn egen virksomhet, ..."

XFSN AS opplyser at selskapet planlegger å yte kreditt til sluttkunder av Xerox AS, og å yte kreditt til Xerox AS' samarbeidspartnere, jf. og selskapets vedtekter pkt. 3. XFSN AS er samtidig et søsterselskap av Xerox AS.

Etter departementets vurdering må virksomheten forstås slik at Xerox Ltd. i realiteten skiller kundekredittvirksomheten ut i et eget selskap. Innvilgelse av søknaden forutsetter derfor unntak fra lovens § 1-2 første ledd.

Det kan gjøres unntak fra kravet i § 1-2 første ledd etter § 1-3 andre ledd. Bestemmelsen gir også hjemmel til å stille vilkår for slikt unntak. Departementet viser i denne sammenheng og til finansvl. § 3-3 fjerde ledd.

Dispensasjon bør etter departementets vurdering ses i sammenheng med lovens § 1-2 første ledd nr. 3 og 4, som unntar følgende fra begrepet finansieringsvirksomhet:

"3. kreditt fra den som selger en vare eller tjeneste
4. utleie av ... løsøre som ikke er finansiell leasing"

Som vilkår for dispensasjon stilles det dermed vilkår for å sikre en tilstrekkelig tilknytning mellom finansieringsvirksomheten til XFSN AS og søsterselskapet Xerox AS' virksomhet.

Et sentralt hensyn som ligger til grunn for reguleringen av finansieringsforetak er å sikre at utenforstående ikke påføres tap. Det stilles derfor som vilkår at XFSN AS ikke kan motta lån fra andre enn selskap i samme konsern eller fra finansinstitusjoner, jf. pkt. 4 nedenfor.

På denne bakgrunn gis XFSN AS konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 første ledd.

XFSN AS gis samtidig dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens § 1-2 første ledd på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhetslovens § 1-3 andre ledd:

  1. XFSN AS skal være et heleid datterselskap av Xerox Ltd.
  2. Det skal fremgå av alle kontraktsformularer, brevark, markedsføringstiltak mv. at XFSN AS er et heleid datterselskap av Xerox Ltd.
  3. Finansieringsvirksomheten skal begrenses til finansiering av produkter, tjenester og rettigheter som leveres av selskaper i samme konsern.
  4. XFSN AS kan ikke motta innlån fra andre enn selskaper i Xerox-konsernet eller finansinstitusjoner.
  5. Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett overfor XFSN AS som følger av kredittilsynsloven (lov 7. desember 1956 nr. 1) § 3 andre ledd andre punktum. Selskapet skal for øvrig ikke være underlagt Kredittilsynets tilsyn.

Det gis samtidig dispensasjon fra kravet i finansvl. § 3-3 femte ledd om at selskapets vedtekter skal godkjennes av Finansdepartementet.

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

                                                                         Markus Heistad
                                                                         førstekonsulent