En forløper for Norges statsråd

1807 - 1810

Krigen mellom Storbritannia og Danmark-Norge fra 1807, der Sverige gikk inn på britisk side, førte til at både sjø- og landforbindelsen mellom Danmark og Norge ble brudt. Dette medførte i årene 1807-1810 at den sentraliserte danske styringen av Norge måtte justeres.

24. august 1807 ble det i København kunngjort at det skulle opprettes en midlertidig regjeringskommisjon  og en kommissariatskommisjon (for å sikre militære forsyninger) i Christiania (Oslo). Få dager senere ble det bestemt å opprette en kassadireksjon, som skulle fungere som eget statsbokholderi i Norge. 9. oktober 1807 ble det opprettet en overkriminalrett som skulle tjene som høyesterett i norske straffesaker, og 11. desember 1807 en norsk overadmiralitetsrett.

Første regjeringsorganer siden 1536
Dette var de første nasjonale styringsorganer i Norge siden riksrådet ble oppløst og landet ble underlagt den danske kronen i 1536. Den dansk-norske provinshovedstaden Christiania fikk nå sterkere preg av å være Norges hovedstad, slik Oslo hadde vært det i et par århundrer fra 1300-tallet.

De fire første medlemmene av regjeringskommisjonen i Christiania, som møttes første gang 1. september 1807, var den danske stattholderen - prins Christian August (formann), stiftsamtmann Gebhard Moltke i Akershus, stiftsoverrettsjustitiarius Enevold de Falsen i Akershus og amtmann Marcus Rosenkrantz i Smaalenene (Østfold).

2. desember 1808 ble kommisjonen utvidet med amtmann Herman Wedel Jarlsberg i Buskerud og generalauditør Mathias Sommerhielm. Prins Christian August fratrådte 28. desember 1809. Prins Frederik av Hessen, visestattholder i Norge, som var blitt medlem 22. november 1809, overtok nå som formann.

Linjer til 1814
Regjeringskommisjonen møttes siste gang 30. november 1810. Christianias periode som norsk hovedstad var over for denne gang.

Tre av regjeringskommisjonens medlemmer kom til å spille sentrale roller i årene fram mot 1814 og deretter: Herman Wedel Jarslberg som riksforsamlingsmedlem, stortingsrepresentant, statsråd og stattholder; Marcus Rosenkrantz som regjeringsråd og statsråd, og Mathias Sommerhielm som statsråd og statsminister.