Vidkun Quislings ulovlige regjering i Oslo 1942-1945

1. februar 1942–8. mai 1945

Etter at det var blitt enighet mellom den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling (NS) om at deler av ansvaret for den sivile styringen i Norge skulle overføres til en regjering ledet av Vidkun Quisling, søkte de ulovlige ministrene avskjed 30. januar 1942.

De ba Quisling danne en "nasjonal regjering". Det gjorde han, noe som 1. februar 1942 ble markert på Akershus slott. Som ulovlig regjeringssjef tok Quisling tittelen ministerpresident. Med unntak av tre bestod denne ulovlige regjeringen av dem som hadde søkt avskjed. Alle var nå NS-medlemmer.

Quisling hevdet at han nå innehadde "den myndighet som etter Grunnloven tillå Kongen og Stortinget". På torsdager ledet han ulovlige regjeringsmøter, fra 1944 kalt ministermøter - 2. februar 1942 i Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1, deretter på Slottet. Etter 21. desember 1944 foreligger det ikke protokoll fra slike møter. For perioden 9. februar 1942-7. mai 1945 foreligger det «vedtak utenfor ministermøte".

1.april 1943 ble Handelsdepartementet (NS) og Forsyningsdepartementet (NS) slått sammen til et næringsdepartement (NS). 1. februar 1944 ble Arbeidsdepartementet (NS) omdannet til et trafikkdepartement (NS). 12. juni 1944 ble Sjøfartsdepartementet (NS) innlemmet i Næringsdepartementet (NS).

For å koble de nazistisk styrte departementene i Oslo til Norges lovlige regjering ved krigens slutt, oppnevnte regjeringen Nygaardsvold i samarbeid med Hjemmefrontens ledelse våren 1945 åtte rådmenn i Oslo. Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennene tok fatt så snart den tyske kapitulasjonen var et faktum 8. mai 1945.

Om regjeringen

Statsminister:

Regjeringspolitikere