Sverre Parelius Riisnæs

Tidligere roller:

Ulovlig justisminister NS (NS)

Justis- og politidepartementet NS - Vidkun Quislings ulovlige regjering i Oslo 1942-1945

01.02.1942–08.05.1945

Etter at det var blitt enighet mellom den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling (NS) om at deler av ansvaret for den sivile styringen i Norge skulle overføres til en regjering ledet av Vidkun Quisling, søkte de ulovlige ministrene avskjed 30. januar 1942. De ba Quisling danne en "nasjonal regjering". Det gjorde han. Som ulovlig regjeringssjef tok Quisling tittelen ministerpresident. Quisling hevdet at han nå innehadde "den myndighet som etter Grunnloven tillå Kongen og Stortinget". Ved Nazi-Tysklands kapitulasjon 08.05.1945, gikk Quislings ulovlige regjering i oppløsning. For å koble de nazistisk styrte departementene i Oslo til Norges lovlige regjering ved krigens slutt, oppnevnte regjeringen Nygaardsvold i samarbeid med Hjemmefrontens ledelse våren 1945 åtte rådmenn i Oslo. Rådmennene skulle gjenopprette departementsstrukturen slik den var 09.04.1940 og lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London. Inntil da skulle de være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennene tok fatt så snart den tyske kapitulasjonen var et faktum 8. mai 1945.

Ulovlig justisminister NS (NS)

Justis- og politidepartementet NS - Ulovlige statsråder i Oslo 1940-1942

25.09.1940–01.02.1942

25. september 1940 oppnevnte den tyske rikskommissæren i Norge, Josef Terboven, 13 «kommissariske» (konstituerte) statsråder til å lede departementene i Oslo, med innskrenket myndighet og uten noen leder for kollegiet. To av de ti departementene i Oslo, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, ble i praksis nedlagt. Det samme gjaldt Statsministerens kontor. Terboven opprettet nå fem nye departementer. Som partileder møtte Vidkun Quisling fra oktober 1940 de ulovlige NS-statsrådene ukentlig. Han hadde ingen formell innflytelse på deres arbeid. 25. september 1941 endret Terboven de ulovlige statsrådenes tittel til ministre. Etter at det var blitt enighet mellom den tyske okkupasjonsmakten og NS om at deler av ansvaret for den sivile styringen i Norge skulle overføres til en regjering ledet av Quisling, søkte de ulovlige ministrene avskjed 30. januar 1942. De ba Quisling danne en "nasjonal regjering". Det gjorde han. Som ulovlig regjeringssjef tok Quisling tittelen ministerpresident.