Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-70 av 1608 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

  08.10.2018 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  rettsprosess, også på sivilsakssida. I 2018 vart det obligatorisk for advokatar å bruke Aktørportalen til å kommunisere digitalt med domstolane. Bruk av Aktørportalen inneber at domstolane kan samhandle elektronisk med advokatar i sivile saker, og at advokatar

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

  08.10.2018 Proposisjon Finansdepartementet

  Administrasjonen vil halde fram arbeidet med å gjere kunnskap om dette materialet tilgjengeleg gjennom den nasjonale arkivportalen (arkivportalen.no). Slik legg administrasjonen til rette for innsyn og forsking basert på dette materialet. I løpet av 2019 skal

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

  08.10.2018 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  netthelsetjeneste For pasientene skal det i framtiden være enkelt og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett. Den nasjonale helseportalen helsenorge.no er innbyggernes felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett. På helsenorge.no skal innbyggeren

 • Statsbudsjettet 2019: Startar digitalt løft for barnevernet

  08.10.2018 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa føreslår 30 millionar kroner til eit digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi tilsette betre støtte i arbeidet og meir tid til å følgje opp kvart enkelt barn og kvar enkelt familie.

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4820, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

  08.10.2018 Proposisjon Olje- og energidepartementet

  prosjekter innenfor digitalisering og forenkling, blant annet ved at Oljedirektoratet (OD) har utviklet en felles nettbasert portal (SMIL) for myndighetene og næringen for søknader, innrapportering og saksbehandling. SMIL-prosjektet har hatt som mål å korte

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

  08.10.2018 Proposisjon Utenriksdepartementet

  bruk en digital portal for mottak, behandling og oppfølging av søknader om tilskudd som skal bidra til økt effektivisering og kvalitet i forvaltningen. I 2019 vil flere ordninger bli registrert i portalen. Det utvikles også en portal for resultater som

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

  08.10.2018 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  korrektur på og omset desse. Sametinget gir informasjon om samiske læremiddel gjennom læremiddelsentralen i Sametinget og læremiddelportalen Ovttas.no. Budsjettforslag for 2019 Sametinget og regjeringa er blitt einige om at det frå 2019-budsjettet blir etablert

 • Meld. St. 1 (2018–2019) - Nasjonalbudsjettet 2019

  08.10.2018 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  som har fått tilsagn i 2018 vil blant annet utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no, lage en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten og digitalisere prosessen med å fornye førerkort. Kommunikasjon med innbyggere

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

  08.10.2018 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  grunnlag av en basisrente. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet med utgangspunkt i uttrekk av priser på boliglån fra Finansportalen. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2015-2016) for Arbeids- og sosialdepartementet. Det blir ikke tilbudt faste

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

  08.10.2018 Proposisjon Klima- og miljødepartementet

  for private eigarar av hus og eigedom freda etter Kulturminnelova. Bygg og Bevar (3,0 mill. kroner) Bygg- og bevar er ein nettportal mellom det offentlege, næringslivet og dei private eigarane. Tilskot går til Byggenæringens landsforbund (BNL). Bygg og

Til toppen