Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-70 av 1703 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 30 (2018–2019) - Samhandling for betre sjøtryggleik

  21.06.2019 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  I meldinga tar regjeringa for seg tryggleiken til sjøs både for nærings- og fritidsfartøy og beskrive samhandlinga mellom relevante offentlege og private aktørar. Meldinga inneheld ein særskild gjennomgang av nordområda og fritidsbåtar. Eit høgt

 • Uganda - reiseinformasjon

  19.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  De aller fleste reiser til Uganda er problemfrie. Generelt er kriminaliteten moderat, men reisende bør utvise forsiktighet og årvåkenhet, spesielt etter mørkets frembrudd. Det er økende kriminalitet i særlig urbane strøk. Den største

 • NOU 2019: 14 - Tvangsbegrensningsloven

  Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

  18.06.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike

 • Bahrain - reiseinformasjon

  14.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Bahrain regnes som et relativt trygt land å reise i. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør likevel utvise normal forsiktighet. Bahrain er et muslimsk land, og besøkende må respektere lokale normer og regler.

 • Meld. St. 27 (2018–2019) - Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  14.06.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt

 • Meld. St. 28 (2018–2019) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

  14.06.2019 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsrapportene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har

 • Traineeprogrammet i staten

  14.06.2019 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning skal hjelpe statlige virksomheter i å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

 • Én digital offentlig sektor

  11.06.2019 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

 • Europass

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 07.06.2019
  Celexnr.: 32018D0646 KOM-nr.: KOM(2016)625

  Europaparlaments- og rådsbeslutning om et felles rammeverk for bedre tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF

 • Prop. 121 S (2018–2019) - Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

  07.06.2019 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse for perioden 2019-2024. Med Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse vil regjeringen jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og god

Til toppen