35 prosjekter har fått midler til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nær 13.3 millioner er fordelt på de 35 prosjektene. Mottakerne består av 23 kommuner, seks bydeler i Oslo og KS.

I 2017 slo regjeringen sammen de to tilskuddsordningene for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som ble etablert i 2015.

Ordningene ble tidligere ble forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Fra og med 2017 har Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging overtatt forvaltningen av ordningen.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving i kommunene samt utvikling av gode systemer lokalt for å håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Om årets søknader

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok i 2017 totalt 36 søknader med en samlet søknadssum på 28,9 millioner kroner. 

Årets søknader bærer preg av at flere kommuner ser nødvendigheten av å utvikle et tettere samarbeid med frivillig sektor. Dette er viktig både med tanke på et langsiktig arbeid for å forebygge utenforskap og for å bidra til god integrering.

Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddsmidlene er fordelt på et bredt spekter av kunnskapsbaserte tiltak både i forhold til alder og utfordring.

I et tett samarbeid med nasjonale aktører ser vi også at flere kommuner ser betydningen av godt holdningsskapende arbeid rettet mot ungdomsskole og videregående skoler for å forebygge hat, vold og ekstremisme.

Erfaringene fra prosjektene skal samles og deles med andre kommuner og frivillige organisasjoner.

 

Tildeling av tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2017

Søker

Tiltak

Tildeling

Fjell kommune

Prosjekt: «Kraftsenteret for inkludering».

Samarbeid med Sund og Øygarden kommune

550 000

Bergen kommune

Studietur for Imamer og andre ledere.

Oppfølging av sårbare grupper.

Samarbeid med moskeer i Bergen og Hordaland fylkeskommune.

160 000

Bergen kommune

Utdanning av mentorer.

Sommercamp for ungdom med minoritetsbakgrunn.

Samarbeid med politi og frivillige institusjoner lokalt.

140 000

Gjøvik kommune

Kompetanseheving for førstelinjetjenesten og frivillige organisasjoner i Hedmark og Oppland.

Konferansen skal skje i samarbeid med SLT – Mjøsregionen.

220 000

Askøy kommune

Prosjekt: «Foreldreskap i norsk kontekst», samhandling rundt flyktningbarn og familier.

Erfaringsutveksling og dialog med Fjell kommune.

290 000

Suldal kommune

Utvikle en veileder for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

15 000

Vestre Toten kommune

Utvikle et kontaktforum for å styrke samarbeidet mellom kommune og frivillige organisasjoner. Forumet skal bidra med dialog og kompetanseutvikling.

200 000

Fredrikstad kommune

 «Dyb debatt» - videreutvikle og implementere undervisningsopplegget i ungdomsskolen.

Bygge opp en workshoprekke for samfunnsengasjert ungdom.

Samarbeid med Østfold fylkeskommune og Litteraturhuset i Fredrikstad.

660 000

Fredrikstad kommune

Praksisnettverk i samarbeid med bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, Bærum, Sarpsborg og Larvik kommune.

20 000

Sarpsborg kommune

Operativ koordineringsgruppe.

Oppfølging av enkeltpersoner under soning og deres familier.

Samarbeid med Østfold Røde Kors og dialogforum avdeling Sarpsborg.

430 000

Sarpsborg kommune

"Tett på", - styrke samarbeid mellom og/ i skole og barnehage.

Erfaringsdeling med Moss, Halden og Fredrikstad.

290 000

Bydel Grünerløkka

Prosjektet: "Bevisste foreldre" - bevisstgjøre innvandrerforeldre om radikalisering.

Workshops, seminarer og kompetanseheving 

Dialog med Minhaj-, Rahma konfliktråd, Minotenk, OMOD m.fl.

350 000

Bydel Stovner

Prosjektet: "Stovnerdialogen - til Lillehammer". Opplæring i dialog, demokrati og menneskerettigheter.

Samarbeid med Nansen Fredssenter.

350 000

Lørenskog kommune

Prosjektet: "VOLTAge/Hiphop101".  

Mentoroppfølging og aktivitetstiltak. 

500 000

Larvik kommune

Deltagelse i og samarbeid med Nordic Safe Cities.

Mentoropplæring.

Dembra – demokratisk beredskap i skolen.

Samarbeid med Lardal kommune og Larvik politistasjon.

400 000

Larvik kommune

Prosjektet: "Unges engasjement og dialog".

Midlene benyttes til planlegging og gjennomføring av workshops.  

Samarbeid med Lardal kommune.

295 000

Bydel Gamle Oslo

Intensivt oppfølgingsteam for ungdom 16 – 25år.

Samarbeid med Røde Kors, Nettverk etter soning, moskeer, trossamfunn og kommunale hjelpetjenester.

650 000

Randaberg kommune

Opplæring av FLEXid kursledere.

FLEXid kurs for ungdom mellom 15-20 år.

Samarbeid med SLT-nettverket i Sør-Rogaland.

500 000

Bydel Søndre Nordstrand

Prosjekt: «Bydelsverter» Ung voksne ut på kveldstid for å skape dialog og trygghet.

Førstehjelpskurs og veiledning.

450 000

Kristiansand kommune

«Guttegruppe» Oppfølging av gutter i risikosonen

for radikalisering og voldelig ekstremisme.

Samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt.

275 000

Kristiansand kommune

Prosjektet: «Modellutprøving og operativ koordineringsgruppe». Målgruppen er hjemvendte eller reisende fremmedkrigere og andre i risikosonen for voldelig atferd. 

Samarbeid med politiet og andre sentrale aktører.

400 000

Stavanger kommune på vegne av regional koordinerings-gruppe

Regionalt rådgivningsteam i Sør - Vest politidistrikt.

Kompetanseutvikling, drift av koordineringsgruppe

Veiledning til nøkkelpersoner. 

Samarbeid med kommunene Rennesøy, Randaberg, Sola, Time, Sandnes og Stavanger.

450 000

Inderøy kommune

Inkluderingsfremmende tiltak rettet mot personer, familier i risiko.

Utvikle sosiale møteplasser.

Dialogmøter og arenaer for ungdom.

Samarbeid med SLT- koordinator i Verdal og Steinkjer kommune.

110 000

Trondheim kommune

Kompetanseheving for førstelinjetjenesten.

Mentoropplæring og veiledning av mentorer.

750 000

Molde kommune

Kompetanseheving for førstelinjetjeneste.

150 000

Birkenes kommune

Kompetanseheving for kommune og samarbeidspartnere.

ICDP overfor foreldre med innvandrerbakgrunn.

Samarbeid med Plattform.

110 000

Halden kommune

Prosjektet: «Samhold i Halden», felles innsats mot ekstremisme.

Kompetanseheving og mentorarbeid.

Samarbeid med Aremark kommune, politiet og Kirkens bymisjon.

450 000

Drammen kommune

Prosjektet: Flyktningekompis og gatemegling.

Opplæring og kursdrift.

Samarbeid med Drammen Røde Kors.

550 000

KS Agder

Interkommunal rådgivning i 30 kommuner.

Kompetansehevende tiltak og seminar for ansatte i førstelinjetjenesten.  

Utvikling av tiltak, mentorgruppe.

Forum for frivillighet. 

Samarbeid med SLT-koordinatorene i de 30 kommunene i Agder.

900 000

Bydel Grünerløkka

Prosjektet "Kompetanse, koordinering og oppfølging».

Kompetanseheving.  

Praktikernettverk.

Fagsamlinger for mentorer.

1 300 000

Porsgrunn kommune

Opplæring og sertifisering av FLEXid instruktører.

FLEXid kurs for 14 enslige mindreårige flyktninger. 

150 000

Østre Toten kommune

Kompetansehevendetiltak rettet mot førstelinjetjenester og samarbeidspartnere.

Tiltak rettet mot barn og unge flyktninger.

Samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen.

200 000

Førde kommune

Kompetanseheving.

Integrerende aktiviteter.

Mentorutdanning.

Samarbeid med Gaular, Jølster og Naustdal kommune. 

160 000

Vadsø kommune

Kompetanseheving i førstelinjetjenestene.

450 000

Bydel Alna

Start-up program.

Jobbmesse.

Rollemodellkonseptet.

Samarbeid med Oslo International HUB.

400 000

SUM

 

13 275 000