Styrker lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 10 millioner kroner til kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Midlene skal gå til prosjekter innen lokal forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.           

– Lokalt forebyggingsarbeid er sentralt i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Mange kommuner ønsker å følge opp, men har etterlyst midler til lokale prosjekter. Dette imøtekommer vi nå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). 

Tilskuddsordningen skal omfatte arbeid mot alle typer ekstremisme.  Det er et særlig behov for gode exit- og mentorordninger rettet mot returnerte eller potensielle fremmedkrigere. 

Prosjektene som mottar tilskudd skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og komme andre kommuner til gode. 

– Disse erfaringene vil bli svært nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan, sier Anundsen.

Mentorordning i kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 2 millioner kroner i 2015 for å innføre en mentorordning rettet mot innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert.           

– Terrorhandlingene i Paris og København har aktualisert behovet for styrket innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme i fengsel. En mentorordning i kriminalomsorgen skal rette seg mot unge innsatte som er i faresonen for å bli radikalisert, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

De som er i målgruppen vil tilbys mentor, som vil gi regelmessig oppfølging i fengsel, og søkes opprettholdt etter løslatelse. Ordningen er et prøveprosjekt over tre år, og vil deretter bli evaluert. 

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til et nytt årsverk ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), med ansvar for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering, voldelig ekstremisme, og hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge. 

Les mer om Justis- og beredskapsdepartementets  bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2015