Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2020

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2020 mottok Sekretariatet for konfliktrådene totalt 48 søknader fra 41 kommuner - med en samlet søknadssum på omlag 20 millioner kroner. Av disse ble totalt 42 prosjekter tildelt midler med en samlet sum på 13.2 millioner kroner.

Årets søknader viser at det fortsatt et stort behov for kompetanseheving når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunene søker om midler til kompetansehevende tiltak som fagdager, konferanser eller webinarer. Flere kommuner ønsker også å utdanne mentorer gjennom RVTS sine tilbud om mentoropplæring.

Inkluderende og integrerende tiltak for barn, unge og unge voksne, både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak har blitt prioritert også blant årets søknader. Arbeid og utdanning eller andre dagtilbud er forebyggende, strukturskapende og normaliserende, og NAV er således sentral i dette forebyggende arbeidet.

Årets søknader viser videre at flere kommuner ser nytten av å etablere eller videreføre kommunale og interkommunale ressursgrupper som har fokus på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Ressursgruppene innebærer også et samarbeid utover kommunen, både med statlige og frivillige aktører. De regionale ressurssentre – RVTS og politiets radikaliseringskontaker er blant de sentrale samarbeidspartnerne. Kommuner har også etablert samarbeid med sine lokale moskeer.

Kommunene ser det som hensiktsmessig å knytte arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme opp mot allerede eksisterende samarbeidsstrukturer, som f.eks. SLT-modellen. Flere kommuner ser også et behov for å ha en ansvarlig person som koordinerer og som holder i det dette arbeidet og som sørger for fokus og fremdrift på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Grunnet Covid-19 situasjonen er flere planlagte arrangement utsatt. Dette gjør at og kommunene må tenke nytt og mer digitalt. Det vil gis mulighet til å overføre tildelte midler til neste år, slik at arrangement, tiltak eller prosjekt som ikke kan gjennomføres i løpet av dette tilskuddsåret kan bli gjennomført i 2021.

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme forvaltes av Sekretariatet for konfliktrådene. Målgruppen for denne tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner. Målgruppen for tiltakene det kan søkes om midler til, er personer eller miljøer som kan være eller er i risikosonen for radikalisering eller som er radikaliserte.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikling av gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilskuddsordningen omfatter målrettede tiltak og arbeid mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder ekstrem islamisme, høyreekstremisme, venstreekstremisme og anti-statlig aktivisme.

Følgende prioriteringer er gjort ved tildeling av årets midler:

  • Tiltak eller prosjekter med konkrete planer for videreføring eller gevinstrealisering etter endt periode for mottak av tilskudd.
  • Tiltak som utvikles og gjennomføres i samarbeid mellom to eller flere kommuner, frivillige organisasjoner, eller statlige aktører.
  • Tiltak som er forankret i kommunenes kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk som for eksempel SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller lignende samarbeidsformer.
  • Tiltak som benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og RVTS.
  • Målrettede tiltak eller prosjekt for utprøving av ny metodikk på fagfeltet.
  • Tiltak og prosjekt som sikrer helhetlig oppfølging av enkeltsaker over tid.

Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2020 (pdf)