Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2019

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok i 2019 totalt 46 søknader fra 35 kommuner - med en samlet søknadssum på nærmere 21,7 millioner kroner.

Av disse ble totalt 41 prosjekter tildelt midler med en samlet sum på 13.6 millioner kroner.

Oversikt over tildelinger til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2019 (PDF) 

Samarbeid på tvers av kommunegrenser

Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen er i likhet med tidligere år, en prioritet hos mange kommuner. Årets søknader viser som tidligere at flere kommuner ser det som hensiktsmessig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

På Vestlandet er kommunene Førde, Jølster, Naustdal og Gaular i gang med et interkommunalt samarbeid. Kommunene Molde, Nesset og Midsund har fått innvilget midler til etablering av felles faglig nettverk og mentortiltak, mens innlandskommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten samarbeider om en felles konferanse. Dette gjelder også Follo-kommunene som samarbeider om kompetanseløft gjennom fagkonferanse samt en ungdomskonferanse.

På Sørlandet har 30 Agder-kommuner det interkommunale samarbeidsprosjektet PLATTFORM.

På Østlandet møtes praktikere fra flere kommuner i et praksisnettverk for å drøfte felles utfordringer. Også bydelene i Oslo kommune søker tettere samarbeid på tvers av bydelsgrensene.

Et bredt spekter av tiltak

Søknadene viser også, at kommunene ser nødvendigheten av samarbeid utover kommunen, både med statlige og frivillige aktører. De regionale ressurssentre – RVTS og politiets radikaliseringskontaker er naturlige samarbeidspartnere for flere.

Godt holdningsskapende arbeid gjennom dialog prioriteres av flere kommuner. Videre har flere kommuner etablert mentorordninger for å forebygge hat, vold og ekstremisme.

Inkluderende og integrerende tiltak for barn, unge og unge voksne, både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak har blitt prioritert blant årets søknader. Nærmiljøtiltak som nærmiljøverter eller bydelsverter – unge som bryr seg i lokalmiljøer, er også tiltak som kan nevnes.

Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging vil innhente erfaringer fra tiltakene i kommunene og formidle dette på blant annet nettsiden kriminalitetsforebygging.no.

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme forvaltes av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, Kfk, som er organisert under Sekretariatet for konfliktrådene.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer i lokalmiljøene for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Følgende prioriteringer er gjort ved tildeling av årets midler:

  • Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
  • Forebyggende tiltak rettet mot berørte familier
  • Forebyggende tiltak rettet mot unge enslige mindreårige asylsøkere
  • Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt
  • Tiltak rettet mot personer under straffegjennomføring og i tiden etter straffegjennomføring
  • Mentorordninger
  • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen. Det er ønskelig at søker i størst mulig grad benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og/eller NKVTS / RVTS
  • Tiltak mot hatytringer og sosial ekskludering