Forsiden

Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2021

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Våren 2021 har Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) tildelt kommuner 13,6 millioner kroner til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Sfk mottok totalt 30 søknader - med en samlet søknadssum på ca. 15 millioner kroner. Dette er en nedgang fra tidligere år, noe som hovedsakelig har sin forklaring i pandemien.

Grunnet Covid-19 situasjonen har flere planlagte arrangement og tiltak blitt utsatt til de av smittevernhensyn er gjennomførbare. Pandemien har også bidratt til at flere kommuner har tenkt nytt og mer digitalt når det gjelder tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Årets søknader viser at kommunene i det forebyggende arbeidet prioriterer inkluderende og integrerende tiltak - både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak, som sommerjobber for ungdom. Det satses videre på kompetanseheving gjennom fagdager, kurs og konferanser i kommunene. Flere kommuner ønsker fortsatt å utdanne mentorer gjennom RVTS sine tilbud om mentoropplæring.

Kommunene ser fortsatt nytten av å etablere eller videreføre kommunale og interkommunale ressursgrupper som har fokus på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Ressursgruppene innebærer samarbeid utover kommunene, både med statlige og frivillige aktører. De regionale ressurssentre – RVTS og politiets radikaliseringskontaker er blant de sentrale samarbeidspartnerne. Enkelte kommuner har også etablert samarbeid med sine lokale moskeer.

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme forvaltes av Sekretariatet for konfliktrådene på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Målgruppen for denne tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner. Målgruppen for tiltakene det kan søkes om midler til, er personer eller miljøer som kan være eller er i risikosonen for radikalisering eller som er radikaliserte.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikling av gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilskuddsordningen omfatter målrettede tiltak og arbeid mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme.

Følgende prioriteringer er gjort ved tildeling av årets midler:

  • Tiltak eller prosjekter med konkrete planer for videreføring eller gevinstrealisering etter endt periode for mottak av tilskudd.
  • Tiltak som utvikles og gjennomføres i samarbeid mellom to eller flere kommuner, frivillige organisasjoner eller statlige aktører.
  • Tiltak som er forankret i kommunenes kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk som for eksempel SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller lignende samarbeidsformer.
  • Tiltak som benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen, lokalt Konfliktråd, NAV og RVTS.
  • Målrettede tiltak eller prosjekt for utprøving av ny metodikk på fagfeltet.
  • Tiltak og prosjekt som sikrer helhetlig oppfølging av enkeltsaker over tid

Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2021 (PDF)

.