Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I februar 2022 har Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) tildelt kommuner 10,5 millioner kroner til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Sfk mottok totalt 49 søknader - med en samlet søknadssum på ca. 23,3 millioner kroner. Dette viser at søknadsmengden er tilbake ved det normale, etter noen unntaksår med pandemi.  

Grunnet Covid-19 situasjonen de siste årene, har mange planlagte arrangementer og tiltak blitt utsatt til de av smittevernhensyn er gjennomførbare. Nå ser kommunene ut til å være klare for å planlegge og gjennomføre arrangementer og tiltak igjen. Pandemien har bidratt til at kommuner har tenkt mer digitalt når det gjelder tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, samtidig som det digitale ikke kan erstatte betydningen av de mellommenneskelige møtene i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Søknadene for 2022 viser at kommunene i det forebyggende arbeidet prioriterer barn og unge gjennom inkluderende og integrerende tiltak - både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak, som sommerjobber for ungdom. I dette arbeidet har noen kommuner etablert et samarbeid med næringslivsaktører, mens andre tilbyr kommunale jobber. Flere kommuner ønsker fortsatt å utdanne mentorer gjennom RVTS sine tilbud om mentoropplæring og å sertifisere ‘Flexid-instruktører’ som skal styrke barn og unges krysskulturelle identitet.

Kommunene fortsetter sitt arbeid med kommunale og interkommunale ressursgrupper for det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Ressursgruppene innebærer samarbeid utover kommunene, både med statlige og frivillige aktører. De regionale ressurssentre – RVTS og politiets radikaliseringskontaker er blant de sentrale samarbeidspartnerne. Det satses videre på kompetanseheving gjennom kommunale og interkommunale fagdager, webinarer og konferanser i kommunene.