Undersøkelse av holdninger til politisk ekstremisme blant ungdom i Oslo

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et nytt forskningsprosjekt skal få fram kunnskap som kan være nyttig i det forebyggende arbeidet som skal til for å håndtere problemstillinger og tiltak knyttet til ekstremisme og radikalisering blant ungdom.

Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som gjennomfører prosjektet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet inngår i undersøkelsen Ung i Oslo, der alle ungdomstrinn og videregående trinn i Osloskolen er invitert til å delta. 

Kunnskapen vil være særlig relevant for utforming av undervisningsopplegg i ungdomsskolen og videregående opplæring når lærerne skal behandle temaer som:

  • Utfordringer for demokrati og demokrati i et globalt perspektiv, der også norsk utenrikspolitikk inngår
  • Spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
  • Årsaker til terrorisme
  • Hvordan hendelser kan fremstilles forskjellig og hvordan ulike ideologier kan prege synet på hva som blir opplevd som fakta og sannhet

Fire holdningssett 

Spesialspørsmålene som er stilt ungdom i Oslo er ment å dekke fire sett av holdninger, som ifølge forskningen på feltet står sentralt i verdensbildene, argumentasjonen og orienteringer assosiert med politisk ekstremisme. Disse fire holdningssettene henger gjerne sammen i knipper.

Med bakgrunn i de dataene som nå samles inn, vil man kunne studere ungdom som slutter opp om flere av disse holdningene og i ulike kombinasjoner. Fokuset vil både favne holdninger knyttet til ytterliggående høyreekstreme og til ekstrem islamisme. Holdningssettene som er inkludert i Ung i Oslo, er:

  • Holdninger til bruk av vold for å oppnå samfunnsmessige endringer
  • Holdninger til det å reise til Syria som fremmedkriger
  • Oppslutning om påstander som ekstremister ofte framfører om forholdet mellom islam og vesten
  • Oppfatninger om å følge religiøse påbud når disse står i konfliktforhold til norske lover

Etter en vurdering av spørsmålenes egnethet i ulike aldersgrupper og omfanget på spørreskjemaet, er spørsmålene kun stilt elever i videregående skole.

En forskningsrapport om Oslo-ungdommens holdninger til ekstremisme vil bli publisert i april 2016.

Forskningsprosjektet Ung i Oslo